Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
19/2019
05.12.2019
14:03
Rozszerzenie programu handlowego realizowanego z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. w sezonie Lato 2020 i Zima 2020/21
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został Aneks nr 3 („Aneks”) do Umowy Czarteru (Air Charter Agreement) zawartej przez spółkę Enter Air Sp. z o.o. (spółkę zależną od Enter Air S.A.) z ITAKA HOLDINGS Sp. z o.o. w dniu 1 lutego 2019 r. i dotyczącej usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego („Umowa Czarteru”). Aneks określa zakres uzgodnionego programu handlowego dotyczącego następnego roku obowiązywania Umowy Czarteru obejmujący sezon Lato 2020 i Zima 2020/21. Zgodnie z Aneksem wartość programu handlowego wyniesie ok. 74 000 000 USD (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 285 388 400,- zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dolarów amerykańskich) według kursu średniego NBP z dnia 5 grudnia 2019 r. wynoszącego 3,8566. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie Czarteru. Ponadto Aneks nie wprowadza do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. we współpracy z tour operatorami.
więcej
18/2019
04.12.2019
14:29
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 04 grudnia 2019 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2020 oraz zima 2020/21, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 49.800.000,-USD (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 192.462.060,- zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćdziesiąt złotych) według kursu średniego NBP na dzień 04 grudnia 2019 r. (Tabela nr 234/A/NBP/2019) wynoszącego 3,8647. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.   Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
17/2019
18.10.2019
17:01
Zawarcie Załącznika nr 3 do umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 października 2019 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o., a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarty został Załącznik nr 3 wprowadzający zmiany do Umowy czarteru lotniczego na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Załącznika nr 3 wprowadza zmiany w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020, zaś pozostałe zapisy Umowy pozostają bez zmian. Wartość szacunkowa Umowy w zakresie programu bazowego Zima 2019/2020 po wprowadzonej Załącznikiem nr 3 zmianie wynosi ok. 31.370.000 USD netto (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 120.783.910 zł (sto dwadzieścia  milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziesięć złotych) netto według kursu średniego NBP na dzień 18 października 2019 r. (Tabela nr 203/A/NBP/2019) wynoszącego 3,8503. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Zawarcie Załącznika nr 3 do Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
16/2019
18.10.2019
16:53
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 18 października 2019 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została dwuletnia Umowa czarteru lotniczego (Lato 2020 – Zima 2020/2021 oraz Lato 2021 – Zima 2021/2022) dotycząca usług charterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa z dnia 18 października 2019 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2022 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy w pierwszym roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2020 oraz Zima 2020/2021 wynosi ok. 147.850.00 USD netto (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 569.266.855‬ zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) według kursu średniego NBP z dnia 18 października 2019 r. (Tabela nr 203/A/NBP/2019) wynoszącego 3,8503. Wartość szacunkowa Umowy w drugim roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2021 oraz Zima 2021/2022 wynosie nie mniej niż ok. 147.850.00 USD netto (słownie: sto czterdzieści siedem milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 569.266.855‬ zł netto (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć) według kursu średniego NBP z dnia 18 października 2019 r. wynoszącego 3,8503. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
15/2019
10.07.2019
15:47
Wybór PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, podęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: 1.przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., 2.badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Enter Air S.A. za rok obrotowy 2019 r., 3.przeglądu śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., 4.badania sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Enter Air S.A. za rok obrotowy 2020 r. Aneks do umowy z PKF Consult sp. z o.o. sp. k. zostanie zawarty na okres umożliwiający wykonanie powierzonych czynności. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług PKF Consult sp. z o.o. sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2017 i 2018 rok.
więcej
14/2019
25.06.2019
16:10
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
więcej
13/2019
25.06.2019
16:03
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 12.280.625,00 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. w kwocie 0,70 zł (słownie: siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. par 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
12/2019
25.06.2019
15:57
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 24 czerwca 2019 r.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) zwołane na dzień i zakończone w dniu 24 czerwca 2019 roku. Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie www Spółki i następnie uzupełnione wnioskiem akcjonariusza, o którym Spółka informowała w dniu 4 czerwca 2019 r. raportem bieżącym nr 7/2019 r. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna szczegółowa: par. 19 ust. 1 pkt 6) i 7) oraz 9)Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
11/2019
25.06.2019
15:51
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z wygaśnięciem w dniu 24 czerwca 2019 roku mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku („ZWZ”) podjęło uchwały w sprawie powołania następujących członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji:
 1. Panią Ewę Kubrak,
 2. Pana Piotra Przedwojewskiego,
 3. Pana Pawła Brukszo,
 4. Panią Patrycję Koźbiał,
 5. Panią Joannę Braulińską – Wójcik,
 6. Pana Dariusza Górskiego,
 7. Pana Krzysztofa Kaczmarczyk.
Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Spółka wskazuje, że Pani Ewa Kubrak, Pan Piotr Przedwojewski, Pan Paweł Brukszo, Pani Patrycja Koźbiał oraz Pani Joanna Braulińska – Wójcik wchodzili w skład Rady Nadzorczej ubiegłej wspólnej kadencji. Za wyjątkiem Pani Ewy Kubrak, powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. par. 5 pkt 5 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
10/2019
11.06.2019
19:08
Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 czerwca 2019 r. otrzymał od spółki Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającej Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o następującej treści: W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. z 2018 r. poz. 512), (dalej „Ustawa”), Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzające Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwane łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Postępu 15B, zawiadamia o zmniejszeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce Enter Air S.A. (dalej „Spółka”) poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów w tej Spółce.
 1. Zmniejszenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sprzedaży akcji zawartej w dniu 5 czerwca 2019 r.
 2. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1.803.381 (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji, co stanowiło 10,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.803.381 (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,28% udziału w ogólnej liczbie głosów;
w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1.802.835 akcji stanowiących 10,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.802.835 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,28% udziału w ogólnej liczbie głosów.
 1. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 1.603.381 (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) akcji Enter Air S.A. co stanowi 9,14% w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.603.381 (słownie: jeden milion sześćset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, które stanowią 9,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki;
w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.602.835 akcji stanowiących 9,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.602.835 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
 1. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy.
 2. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 Ustawy, do których nabycia byłyby Fundusze uprawnione lub zobowiązane jako posiadacze instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 Ustawy, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne wynosi zero.
 3. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy wynosi zero.
 4. Łączna suma liczby głosów obliczona zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 9 wynosi 1.803.381 (słownie: jeden milion osiemset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) co stanowi 10,28% udziału w ogólnej liczbie głosów.
więcej
9/2019
11.06.2019
16:47
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pana Krzysztofa Kaczmarczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 24 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pan Krzysztof Kaczmarczyk wyraził zgodę na kandydowanie. W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys oraz oświadczenia kandydata.
więcej
8/2019
11.06.2019
16:33
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2019 r. członek Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Pan Michał Wnorowski, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 23 czerwca 2019 roku, wskazując jako jej powód swoje odmienne stanowisko odnośnie roli Rady Nadzorczej jako organu Spółki.
więcej
7/2019
04.06.2019
20:21
Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął, w trybie w trybie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 505, t.j., ze zm.), wniosek akcjonariusza ENT Investments Ltd. dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku. Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie:
 1. Zmiany zasad wynagradzania członków organów Spółki.
Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019 r. jest następujący:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2018.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 12. Zmiana zasad wynagradzania członków organów Spółki.
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały Walnego Zgromadzenia jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.
więcej
6/2019
29.05.2019
15:12
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 czerwca 2019 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. 17 Stycznia 74, 02-146 Warszawa („NWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2018.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2018.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
więcej
5/2019
28.05.2019
16:07
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2018
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 28 maja 2019 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto za rok 2018 w kwocie 19.665.000 zł w następujący sposób: a) kwotę 12.280.625 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych), tj. 0,70 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) pozostałą kwotę, tj. 7.384.375 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt pięć złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 5 lipca 2019 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 16 lipca 2019 r. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
więcej
4/2019
24.05.2019
14:39
Finalizacja umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG („Spółka”), Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 24 maja 2019 r. powziął wiadomość o finalizacji umowy inwestycyjnej pomiędzy spółką zależną Emitenta, Enter Air sp. z o.o. („Enter Air”) a Albex Aviation AG z siedzibą w Zürichu (Szwajcaria) oraz osobami fizycznymi dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG z siedzibą w Glattbruggu (Szwajcaria) („Umowa Inwestycyjna”). Tym samym Enter Air objął 1.499 nowych akcji imiennych Spółki o wartości nominalnej 100 CHF każda stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Jednocześnie, Zarząd Emitenta informuje, że z uwagi na fakt, iż Emitent nie jest podmiotem dominującym, wyniki finalizujące nie są skonsolidowane.
więcej
3/2019
3.05.2019
11:02
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej inwestycji w spółkę Germania Flug AG
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 3 maja 2019 r. spółka zależna Emitenta, Enter Air sp. z o.o. („Enter Air”) zawarła z Albex Aviation AG z siedzibą w Zürichu (Szwajcaria) oraz osobami fizycznymi umowę inwestycyjną dotyczącą inwestycji w spółkę Germania Flug AG z siedzibą w Glattbruggu (Szwajcaria) („Spółka”) („Umowa Inwestycyjna”). Germania Flug AG jest spółką prawa szwajcarskiego prowadzącą działalność lotniczą na podstawie koncesji lotniczej wydanej przez szwajcarski organ nadzoru nad rynkiem lotniczym (Bundesamt für Zivilluftfahrt - Federal Office of Civil Aviation – FOCA). Spółka od 5-ciu lat prowadzi przewozy regularne i czarterowe z wykorzystaniem 3 samolotów Airbus A319 i jest podmiotem niepowiązanym z niemiecką grupą Germania AG. Zespół Germania Flug AG liczy ponad 100 osób wraz z załogami lotniczymi.  Operuje na rynkach europejskich oraz popularnych kierunkach wakacyjnych w Afryce i na bliskim wschodzie. Zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, Enter Air obejmie 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w zamian za wkład pieniężny w wysokości 2.000.000 USD. Poza standardowymi oświadczeniami i zapewnieniami, Umowa Inwestycyjna zawiera opcję call uprawniającą Enter Air lub podmiot wskazany przez Enter Air do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, które to akcje, łącznie z akcjami objętymi przez Enter Air na podstawie Umowy Inwestycyjnej, będą stanowiły do 80% akcji Spółki. Zarząd Emitenta wskazuje, że ewentualne wykonanie opcji call będzie następowało z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w Szwajcarii, w tym obowiązków wynikających z przepisów prawa lotniczego. Jednocześnie, Zarząd Emitenta szacuje, że objęcie 49% akcji Spółki nastąpi w połowie maja 2019 r.
więcej
2/2019
2.02.2019
16:45
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 1 lutego 2019 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. zawarta została dwuletnia Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca usług charterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa Charteru z dnia 1 lutego 2019 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2021 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy w pierwszym roku jej obowiązywania, dotyczącym sezonu turystycznego Lato 2019 oraz Zima 2019/2020, zgodnie z Aneksem nr 1 (Annex No. 1) do Umowy wynosi ok. 75.000.000 USD (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 279.322.500 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) według kursu średniego NBP z dnia 1 lutego 2019 r. wynoszącego 3,7243. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2019
21.01.2019
12:13
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2019 roku: Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 roku - 30 maja 2019 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku – 30 września 2019 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku - 29 listopada 2019 r.   Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2018 r i II kwartał 2019 r.
więcej
okresowe
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej