Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
35/2018
19.12.2018
18:48
Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku zawiadomienia od spółki ENT Investments Ltd z siedzibą na Malcie (B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000 Malta), założonej i działającej zgodnie z prawem maltańskim, zarejestrowanej pod numerem C 86312 („ENT Investments”) o zmianie jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.  Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku wniesienia przez pana Grzegorza Wojciecha Polanieckiego 2.314.939 zdematerializowanych akcji na okaziciela w Spółce tytułem wkładu na pokrycie nowych udziałów w ENT Investments oraz wniesienia przez pana Marcina Andrzeja Kubraka 6.891.148 zdematerializowanych akcji na okaziciela w Spółce tytułem wkładu na pokrycie nowych udziałów w ENT Investments („Zdarzenia”).
 • Przed wystąpieniem Zdarzeń ENT Investments nie była uprawniona do żadnych akcji Spółki.
 • Po wystąpieniu Zdarzeń ENT Investments jest uprawniona do 9,206,087 akcji, dających prawo do 9,206,087 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 52,48% kapitału zakładowego i ok. 52,48% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Podmiotem dominującym ENT Investments jest pan Marcin Andrzej Kubrak.
 • ENT Investments nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
34/2018
19.12.2018
18:43
Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku zawiadomienia od pana Marcina Andrzeja Kubraka o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku wniesienia przez pana Marcina Andrzeja Kubraka 6.891.148 zdematerializowanych akcji na okaziciela w Spółce tytułem wkładu na pokrycie nowych udziałów w ENT Investments Ltd z siedzibą na Malcie (B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000 Malta), założonej i działającej zgodnie z prawem maltańskim, zarejestrowanej pod numerem C 86312 („Zdarzenie”).
 • Przed wystąpieniem Zdarzenia pan Marcin Andrzej Kubrak był łącznie uprawniony łącznie do 6.906.176 akcji, dających prawo do 6.906.176 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło ok. 39,37% kapitału zakładowego i ok. 39,37% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Po wystąpieniu Zdarzenia pan Marcin Andrzej Kubrak jest łącznie uprawniony łącznie do 9.221.115 akcji, dających prawo do 9.221.115 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ok. 52,56% kapitału zakładowego i ok. 52,56% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Pan Marcin Andrzej Kubrak nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
33/2018
19.12.2018
18:38
Zawiadomienie o zmianie udziałów w ogólnej liczbie głosów
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 19 grudnia 2018 roku zawiadomienia od pana Grzegorza Wojciecha Polanieckiego o zmianie jego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.   Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:
 • Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu nastąpiła w wyniku wniesienia przez pana Grzegorza Wojciecha Polanieckiego 2.314.939 zdematerializowanych akcji na okaziciela w Spółce tytułem wkładu na pokrycie nowych udziałów w ENT Investments Ltd z siedzibą na Malcie (B2, Industry Street, Qormi, QRM 3000 Malta), założonej i działającej zgodnie z prawem maltańskim, zarejestrowanej pod numerem C 86312 („Zdarzenie”).
 • Przed wystąpieniem Zdarzenia pan Grzegorz Wojciech Polaniecki był uprawniony do 2.314.939 zdematerializowanych akcji na okaziciela, dających prawo do 2.314.939 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 13,20% kapitału zakładowego i ok. 13,20% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
 • Po wystąpieniu Zdarzenia pan Grzegorz Wojciech Polaniecki nie jest uprawniony do żadnych akcji Spółki.
 • Pan Grzegorz Polaniecki nie jest stroną jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie publicznej.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
32 / 2018
19.12.2018
17:15
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od ENT Investments Ltd. z siedzibą na Malcie, osoby blisko związanej z panem Marcinem Kubrakiem– Członkiem Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.   Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu. Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.    
więcej
31 / 2018
19.12.2018
17:10
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
    Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od pana Marcina Kubraka – Członka Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia. Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
więcej
30 /2018
19.12.2018
17:05
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 19 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia. Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.  
więcej
29 / 2018
19.12.2018
11:29
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 18 grudnia 2018 roku zawiadomienia od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym i Generali Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (zwanych łącznie „Funduszami”) z siedzibą w Warszawie o zwiększeniu przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce.   Zgodnie z treścią przedmiotowego zawiadomienia:  
 1. Zwiększenie udziału Funduszy w ogólnej liczbie głosów Spółki nastąpiło w wyniku transakcji zakupu akcji zawartej w dniu 14 grudnia 2018 r.
 
 1. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 1.709.601 (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy sześćset jeden) akcji, co stanowiło 9,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.709.601 (słownie: jeden milion siedemset dziewięć tysięcy sześćset jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,74% udziału w ogólnej liczbie głosów, w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 1.708.751 akcji stanowiących 9,74% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.708.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 9,74 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
 
 1. Po rozliczeniu transakcji Fundusze posiadają 1.779.601 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden) akcji Spółki co stanowi 10,14 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 1.779.601 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset jeden) głosów, które stanowią 10,14 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, w tym Generali Otwarty Fundusz Emerytalny posiada 1.778.751 akcji stanowiących 10,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 1.778.751 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,14 % udziału w ogólnej liczbie głosów.
 
 1. Nie występują podmioty zależne od Funduszy posiadające akcje Spółki, jak również nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c. Ustawy.
  Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
28/2018
17.12.2018
12:37
Zawarcie aneksu nr 1 do umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2018 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o., a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarty został aneks nr 1 do Umowy sprzedaży miejsc w samolotach na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Aneksu do Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Aneksowanej Umowy wynosi ok. 129.850.000 USD netto (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 491.754.935,- zł (czterysta dziewięćdziesiąt jeden milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych) netto według kursu średniego NBP na dzień 17 grudnia 2018 r. (Tabela nr 244/A/NBP/2018) wynoszącego 3,7871. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
27 / 2018
12.12.2018
13:45
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2019 oraz zima 2019/20, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 45.100.000,-USD (słownie: czterdzieści pięć milionów sto tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 171.082.340,- zł (sto siedemdziesiąt jeden milionów osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści złotych) według kursu średniego NBP na dzień 12 grudnia 2018 r. (Tabela nr 241/A/NBP/2018 ) wynoszącego 3,7934. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
26/2018
11.12.2018
16:11
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, a mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”), informuje iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. - dokonała zamiany leasingu operacyjnego od firmy WILMINGTON TRUST SP SERVICES (DUBLIN) LIMITED na leasing finansowy, poprzez transakcję leasingu zwrotnego z firmą mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Transakcja sprzedaży oraz rozpoczęcie umowy leasingu finansowego samolotu Boeing B737-800 (nr seryjny MSN30675) została zrealizowana dnia 11 grudnia 2018 roku, pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Enter Air sp. z o.o. a mLeasing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a mLeasing Sp. z o.o. (jako Finansującym) został zawarty na 72 miesięcy. Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737-800 o numerze producenta MSN 30675 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych oraz utrzymywanie i użytkowanie statku powietrznego zgodnie z przepisami lotniczymi. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie umowy stanowi przedmiot leasingu oraz kaucja zabezpieczająca w wysokości trzech rat leasingowych, a także wystawione przez korzystającego trzy weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz cesja z polisy ubezpieczeniowej statku powietrznego będącego przedmiotem transakcji. Umowa leasingu wygasa wraz z dniem wymagalności ostatniej raty leasingowej przewidzianej na dzień 25 grudnia 2024 r. Kwota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu wynosi (wraz z odsetkami) 26.314 tys. USD, co stanowi równowartość 98.939 tys. PLN według kursu średniego NBP z dnia 10 grudnia 2018.
więcej
25/2018
07.11.2018
11:31
Zawarcie umowy dotyczącej finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 pomiędzy Enter Air Sp. z o.o., Enter Air S.A. a DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.
Zarząd Spółki Enter S.A. _"Emitent"_ informuje, iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Emitent zawarły z bankiem DVB Bank SE z siedzibą we Frankfurcie nad Menem w Niemczech _"Bank"_ transakcję finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8. Dnia 7 listopada 2018 roku Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o podpisaniu przez wszystkie strony Umowy przychodów _Proceeds Agreement_, która została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Emitentem oraz Bankiem _"Umowa"_. Przedmiotem Umowy jest pozyskanie przez spółkę zależną Emitenta - Enter Air. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie finansowania dwóch samolotów Boeing B737 MAX 8 o numerach seryjnych producenta MSN 64295 oraz MSN 64296 _"Samoloty"_. Umowa została zawarta na okres 6 lat, kwota finansowania dla każdego z Samolotów wynosi około 187 mln PLN _sto osiemdziesiąt siedem milionów złotych_ wraz z odsetkami, zaś łącznie około 374 mln PLN _trzysta siedemdziesiąt cztery miliony złotych_ wraz z odsetkami dla obu Samolotów. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczeniem zwrotu finansowania wynikającego z Umowy jest, między innymi, zastaw rejestrowy na Samolotach. Mając na uwadze powyższe, w związku z zakończeniem projektu pozyskania finansowania Samolotów Zarząd Enter Air S.A. złożył wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego, sporządzonego w związku z ofertą publiczną i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D Spółki.
więcej
24/2018
17.09.2018
15:59
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Coral Travel Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 września 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Zima 2018, Lato 2019 oraz Zima 2019/2020, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2020 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Jest to także pierwsza tego rodzaju umowa z Coral Travel Poland sp. z o.o. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 27.288.198 USD (słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 100.627.959 zł (słownie: sto milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych) według kursu średniego NBP z dnia 17 września 2018 r. wynoszącego 3,6876. Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Coral Travel Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
23/2018
04.09.2018
15:00
Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Spółki
Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 września 2018 r. Spółka powzięła wiadomość o uchwale Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nr 907/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A i B Spółki. W treści uchwały Zarząd GPW stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje Spółki: 100.000 akcji serii A oraz 10.443.750 akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Jednocześnie zgodnie z treścią Uchwały, na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 6 września 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Spółki, pod warunkiem zamiany tych akcji na akcje zwykłe na okaziciela oraz dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 6 września 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENTER00017.
więcej
22/2018
24.08.2018
15:45
Warunkowa rejestracja akcji serii A i B Spółki w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 sierpnia 2018 r. Spółka powzięła wiadomość o oświadczeniu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) nr 524/2018 z dnia 24 sierpnia 2018 r. w przedmiocie rejestracji akcji serii A i serii B Spółki. Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 10.443.750 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLENTER00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone wskazanym powyżej kodem ISIN. Rejestracja akcji każdej z wyżej wymienionych serii w KDPW nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu akcji tej serii do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone wskazanym powyżej kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
więcej
21/2018
27.07.2018
12:40
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A i B do obrotu na GPW
Zarząd Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. powziął wiadomość o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 10.543.750 akcji zwykłych imiennych Spółki o wartości nominalnej 1 PLN, w tym 100.000 akcji zwykłych imiennych serii A i 10.443.750 akcji zwykłych imiennych serii B Spółki (akcje imienne zostaną zamienione na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji) do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stosownie do postanowień art. 45 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatwierdzony prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu 27 lipca 2018 r. w formie elektronicznej i zamieszczony na stronie internetowej Spółki (www.enterair.pl).
więcej
20/2018
25.07.2018
11:40
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR _"Powiadomienie"_. Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.
więcej
19/2018
29.06.2018
16:31
Ocena wpływu MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy
Zarząd Enter Air S.A. ("Emitent" "Spółka") informuje, że w związku z przyjęciem przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. IASB) nowego standardu dotyczącego leasingu - Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing ("MSSF 16"), który będzie obowiązywał od dnia 1 stycznia 2019 r., Spółka przeprowadziła we współpracy z KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ("KPMG") analizę dotyczącą wpływu MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa").
W momencie początkowego zastosowania, Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 16 Leasing ("MSSF 16") będzie miał istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy, ponieważ będzie wymagał ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywów z tytułu prawa do korzystania oraz zobowiązań wynikających z umów leasingu, w których Grupa jest leasingobiorcą.
Należy podkreślić, że mimo znaczącego wpływu na sprawozdanie finansowe, MSSF 16 nie będzie miał jednak wpływu na działalność operacyjną Grupy.
Jeśli chodzi o to pierwsze, Grupa przeprowadziła analizę wpływu zastosowania Standardu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe w pierwszym roku jego obowiązywania.
Przeprowadzona we współpracy z doradcą - KPMG - analiza, koncentrowała się na oszacowaniu wpływu ujęcia obowiązujących na dzień 31 grudnia 2017 r. umów leasingu samolotów, jako umów najistotniejszych pod kątem wpływu zastosowania MSSF 16.
Oszacowano, że wdrożenie MSSF 16 przy zastosowaniu pełnej metody retrospektywnej skutkowałoby ujęciem na dzień 1 stycznia 2018 r. dodatkowych aktywów z tytułu praw do korzystania na kwotę ok. 400 mln PLN oraz dodatkowych zobowiązań z tytułu leasingu o wartości ok. 380 mln PLN.
Zastosowanie zmodyfikowanej metody retrospektywnej skutkowałoby ujęciem dodatkowych aktywów i zobowiązań na kwotę ok. 290 mln PLN (w przypadku braku znacznych wahań kursów walut w stosunku do kursu wymiany z dnia 31 grudnia 2017 r.).
Zastosowanie MSSF 16, wpłynie również na strukturę kosztów prezentowanych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów. Dotychczasowe koszty usług obcych z tytułu płatności w ramach umów leasingu operacyjnego w wysokości ok. 100 mln PLN rocznie zostaną zaprezentowane jako koszty amortyzacji w wysokości ok. 95 mln PLN oraz koszty odsetek w kwocie ok. 10 mln PLN rocznie. Oprócz różnic w prezentacji i wpływu na EBITDA, pewne różnice mogą dotyczyć prezentowanych wartości - głównie w wyniku innego rozkładu w czasie okresu amortyzacji w porównaniu z faktycznymi płatnościami czynszów leasingowych.
W dłuższej perspektywie czasowej, w przypadku utrzymywania floty samolotów na zbliżonym poziomie, wahania w strukturze i wysokości kosztów amortyzacji i odsetek zostaną zniwelowane i nie wpłyną na wysokość wyniku finansowego. Niemniej istotny wzrost, spowodowany zmianami prezentacyjnymi, będzie widoczny chociażby na poziomie zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i kosztami finansowania powiększonego o amortyzację (EBITDA).
W związku z tym, że umowy leasingu zawarte przez Spółkę przewidują płatności w walucie obcej, istotny wpływ na rezultat zastosowania MSSF 16 będą miały wahania kursów walut w związku z koniecznością wyceny zobowiązań leasingowych na każdy dzień bilansowy.
Dodatkowo, należy pamiętać, że na przyszłą wysokość aktywów i zobowiązań Grupy wpłyną również wartości i formy umów leasingu zawartych po zakończeniu analizowanego okresu.
W załączniku do niniejszego raportu przedstawiono najważniejsze wnioski z przeprowadzonej we współpracy z KPMG analizy, dotyczące potencjalnego wpływu MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za lata 2016-2017. Historyczne dane finansowe zostały przygotowane tak, jakby MSSF 16 został wdrożony przez Grupę wcześniej niż wynika to z obowiązku jego wdrożenia.
Emitent zastrzega, że wskazane powyżej dane zostały przygotowane w oparciu o historyczne informacje finansowe i nie może zagwarantować, że ostateczny wpływ MSSF 16 na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy za przyszłe okresy będzie prezentował się w sposób zbliżony.
więcej
18/2018
15.06.2018
13:00
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.
więcej
17/2018
14.06.2018
16:31
Rejestracja zmian Statutu Enter Air S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie w przedmiocie wpisania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki. Zmiany zostały zarejestrowane w dniu 6 czerwca 2018 r. Wszystkie zarejestrowane zmiany zostały uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki W Załączeniu Zarząd przekazuje zestawienie dokonanych zmian oraz tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany.
więcej
16/2018
7.06.2018
17:58
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 7 czerwca 2018 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie").
więcej
15/2018
29.05.2018
17:01
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 23 maja 2018 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 maja 2018 r.
więcej
14/2018
23.05.2018
15:52
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 23 maja 2018 r.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 23 maja 2018 roku. Spółka informuje, że w związku z niezgłoszeniem propozycji zmian do porządku obrad odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, a Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie www Spółki. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
więcej
13/2018
23.05.2018
15:46
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50 groszy), tj. w kwocie 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 30 maja 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 8 czerwca 2017 r.
więcej
12/2018
26.04.2018
17:18
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 23 maja 2018 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („NWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2017.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
więcej
11/2018
25.04.2018
13:50
Rozszerzenie programu handlowego realizowanego z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. w sezonie Lato 2018 - Zima 2018/2019
W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 26/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został Aneks do Umowy Czarteru (Air Charter Agreement) zawartej przez spółkę Enter Air sp. z o.o. (spółkę zależną od Enter Air S.A.) z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. w dniu 15 grudnia 2017 r. i dotyczącej sezonu Lato 2018 - Zima 2018/2019 (Aneks). Aneks rozszerza zakres uzgodnionego programu handlowego w przedmiotowym sezonie, co skutkuje zwiększeniem szacunkowej wartości programu handlowego na Lato 2018 oraz Zima 2018/2019 z pierwotnie zakładanej kwoty 51.000.000 USD do kwoty 67.600.000 USD (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 233.544.480 zł (dwieście trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) według kursu według kursu średniego NBP z dnia 25 kwietnia 2018 r. wynoszącego 3,4548. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie Czarteru. Ponadto Aneks nie wprowadza do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. we współpracy  z tour operatorami.
więcej
10/2018
24.04.2018
15:53
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2017 i wypłaty dywidendy wraz z opinią Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2018 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2017 w kwocie 10.849.121,08 zł (słownie: dziesięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden) w następujący sposób:
 • kwotę 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć milionów), tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 • pozostałą kwotę, tj. 1.200.058,58 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Spółka informuje, że zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został w dniu dzisiejszym pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
więcej
9/2018
23.04.2018
16:39
Zakończenie kontraktacji programu handlowego z lotniska London Gatwick
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2018,  Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 r., spółka zależna od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. – zawarła umowę ze spółką The Golden Holiday Company Limited (nazwa handlowa: Golden Holidays) z siedzibą w Horsham (Wielka Brytania) i zakończyła w ten sposób proces kontraktacji programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW) na sezon Lato 2018 - Jesień 2018. Poza umową z Golden Holidays oraz umową z Sunvil Holidays (o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 2/2018), na program handlowy z lotniska LGW składają się również umowy podpisane przez Enter Air sp. z o.o. z Serenity Holidays Limited z siedzibą w Hampshire (Wielka Brytania) w dniu 6 marca 2018 r., oraz umowa z  Alban Travel Ltd z siedzibą w Londynie z dnia 14 marca 2018 r. Łączna wartość zakontraktowanego programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW) na sezon Lato 2018 - Jesień 2018 wynosi około 10.473.757 USD (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąci trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem dolarów amerykańskich) i obejmuje następujące kontrakty:
 1. Umowa z Sunvil International Sales o wartości ok. 6.400.000 USD
 2. Umowa z Golden Holidays o wartości ok. 1.166.100 USD
 3. Umowa z Serenity Holidays Limited o wartości ok. 2.159.217 USD
 4. Umowa z Alban Travel Ltd o wartości ok. 748.440 USD.
Zakończenie procesu kontraktacji programu handlowego z lotniska GTW zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air oraz znaczenie bazy operacyjnej Spółki w Wielkiej Brytanii. Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych umów nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość poszczególnych umów może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z umów wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w każdej z umów tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowych umów będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Wszystkie umowy przewidują dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez biuro podróży, których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.   Umowy nie zawierają postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
8/2018
23.04.2018
16:31
Korekta raportu bieżącego nr 8/2018 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w treści załącznika do raportu bieżącego nr 8/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r. zawarty był błąd polegający na wskazaniu błędnej liczby głosów posiadanych przez Fundusze zarządzane przez Investors TFI. W związku z tym w załączeniu Spółka ponownie przesyła skorygowany wykaz akcjonariuszy.
więcej
8/2018
23.04.2018
12:37
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
więcej
7/2018
18.04.2018
15:25
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 18 kwietnia 2018 roku, w tym zmiany w Statucie oraz treść załączników do tych uchwał. Spółka informuje, że w związku z niezgłoszeniem propozycji zmian do porządku obrad odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, a Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie www Spółki. W odniesieniu do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia do protokołu zgłoszony został sprzeciw. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne inne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
więcej
6/2018
12.04.2018
15:29
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Airconsulting s.r.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Airconsulting s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, na rynku francuskim i hiszpańskim. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 27.430.900 EUR (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset euro), co stanowi równowartość 114.886.095 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) według kursu średniego NBP z dnia 12 kwietnia 2018 r. wynoszącego 4,1882 (Tabela nr 072/A/NBP/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.). Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Airconsulting s.r.o., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
5/2018
11.04.2018
17:18
Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego pomiędzy Enter Air S.A. a Enter Air sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 r., pomiędzy Emitentem, a spółką zależną Emitenta - Enter Air sp. z o.o. – zawarty został aneks nr 3 do Umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego oraz świadczenia usług z dnia 23 grudnia 2015 r. (dalej: „Aneks”), dotyczący korzystania z graficznego znaku towarowego „enterair” (numer prawa wyłącznego 264355). Na mocy Aneksu zwiększona została opłata, którą Enter Air sp. z o.o. jako licencjobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Emitenta z tytułu udzielenia licencji za używanie znaku towarowego. Nowa wysokość opłaty to 2.000.000 zł + VAT, za każde przekroczone 100.000.000 zł (sto milionów złotych) całkowitego obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Licencjobiorcy za rok obrotowy, za który naliczana jest opłata. Poprzednio obowiązująca opłata wynosiła 1.000.000 zł + VAT za każde przekroczone 100.000.000 zł obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. Opłata licencyjna w nowej wysokości zostanie naliczona w odniesieniu do obrotu Enter Air sp. z o.o. wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. W ocenie Zarządu Spółki, zwiększenie opłaty licencyjnej jest uzasadnione zwiększeniem wartości, jaką prezentuje znak towarowy Enter Air.
więcej
4/2018
5.04.2018
17:25
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej Enter Air S.A. w zakresie punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 kwietnia 2018 r.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018, Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w zw. z  zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 kwietnia 2018 r., dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść podjętej uchwały.
więcej
3/2018
22.03.2018
22:09
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. i zamierzone zmiany statutu
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 kwietnia 2018 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („NWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz treść nowego tekstu jednolitego wraz ze wskazaniem proponowanych zmian.
więcej
2/2018
6.02.2018
15:34
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Sunvil International Sales Ltd.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Sunvil International Sales Ltd. z siedzibą w Isleworth (Wielka Brytania) (działającą pod nazwą handlową: „Sunvil Holidays”) zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2018 - Jesień 2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air a jej przedmiot stanowi wzmocnienie bazy operacyjnej Spółki w Wielkiej Brytanii. Umowa, w całości, dotyczy atrakcyjnego dla Enter Air programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW). Jednocześnie nawiązanie współpracy ułatwi Spółce w najbliższym czasie dalsze budowanie programu handlowego z lotniska w London Gatwick. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 6.400.000 USD (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 21.438.720 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) według kursu średniego NBP z dnia 6 lutego 2018 r. wynoszącego 3,3498. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Sunvil International Sales Ltd., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2018
30.01.2018
15:42
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:
 1. Jednostkowy i skonsolidowany  raport roczny za 2017 rok - 16 kwietnia 2018 r.
 2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2017 r.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 1 października 2018 r. III. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku -29 listopada 2018 r.   Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 r i II kwartał 2018 r.
więcej
okresowe
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej