Enter Air S.A.
Jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
ENTER AIR S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK
(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
2
Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Enter Air S.A.
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
Jednostkowe sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku
i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów
pieniężnych oraz not i pozostałych informacji objaśniających zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi
Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:
Elementy jednostkowego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie poniżej w
następującej kolejności:
Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022 wykazujące całkowity zysk ogółem w kwocie 31.300 tys. .
Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2022, które po stronie aktywów i pasywów
pokazuje kwotę 249.971 tys. .
Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2022, wykazujące wzrost kapitałów o 31.300 tys. zł.
Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do
31 grudnia 2022, wykazujące dodatnie przepływy środków pieniężnych w kwocie 4.637 tys. .
Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego
Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak
Członek Zarządu Członek Zarządu
Andrzej Kobielski
Członek Zarządu
Warszawa, 27 kwietnia 2023
ENTER AIR S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK
(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
3
SPIS TREŚCI
1 List prezesa ................................................................................................................................................... 4
2 Oświadczenia zarządu ................................................................................................................................. 4
3 Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje sprawozdania finansowego ................... 5
4 Jednostkowe Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 ............................... 6
4.1 Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów ................................................................ 6
4.2 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej ..................................................................................... 7
4.3 Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ....................................................................... 9
4.4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych.......................................................................... 10
5 Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego ............................................................. 11
5.1 Dane organizacyjne jednostki ................................................................................................................... 11
5.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki .................................................................................................... 11
5.3 Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego ................................................................ 12
5.4 Zasady (polityka) rachunkowości i metody obliczeniowe ....................................................................... 12
5.5 Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres sprawozdawczy od
1 stycznia do 31 grudnia 2022 ................................................................................................................................. 30
6 Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego ........................................................................... 40
6.1 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................................................................................... 40
6.2 Istotne zmiany wartości kwot szacunkowych prezentowanych w poprzednich okresach śródrocznych
bieżącego roku obrotowego lub w poprzednich latach obrotowych oraz korekty poprzednich okresów .......... 42
6.3 Wynagrodzenia kluczowych członków kadry kierowniczej ..................................................................... 42
6.4 Pożyczki udzielone podmiotom powiązanym .......................................................................................... 42
6.5 Instrumenty finansowe ............................................................................................................................. 42
6.6 Zdarzenia po dniu bilansowym ................................................................................................................. 43
6.8 Sprawy sądowe .......................................................................................................................................... 44
6.9 Wynagrodzenie firmy audytorskiej ........................................................................................................... 44
6.10 Segmenty ................................................................................................................................................... 44
ENTER AIR S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK
(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
4
1 LIST PREZESA
List Prezesa został dołączony do niniejszego sprawozdania w formie osobnego dokumentu.
2 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Informacja Zarządu Spółki Enter Air S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej została dołączona do niniejszego
sprawozdania w formie dodatkowego dokumentu.
Również oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące danych finansowych zostało dołączone do niniejszego
sprawozdania w formie odrębnego dokumentu.
ENTER AIR S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK
(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
5
3 WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Za okres:
Za okres:
Za okres:
Za okres:
od 01.01.2022
od 01.01.2021
od 01.01.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2022
do 31.12.2021
do 31.12.2022
do 31.12.2021
000'PLN
000'PLN
000' EUR
000' EUR
Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Przychody netto ze sprzedaży
48.000
(35.700)
10.238
(7.799)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
48.148
(35.677)
10.270
(7.794)
Zysk (strata) brutto z działalności operacyjnej
46.541
(37.044)
9.927
(8.093)
Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej
31.300
(31.281)
6.676
(6.834)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
4.734
(3.435)
1.010
(750)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-
(2.936)
-
(641)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(97)
46.586
(21)
10.177
Przepływy pieniężne netto razem
4.637
40.215
989
8.786
Stan na dzień
Stan na dzień
Stan na dzień
Stan na dzień
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2021
000' PLN
000' PLN
000' EUR
000' EUR
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa trwałe
187.412
154.293
39.961
33.546
Aktywa obrotowe
62.559
47.802
13.339
10.393
Kapitał podstawowy
17.544
17.544
3.741
3.814
Kapitał własny
178.809
147.509
38.126
32.071
Zobowiązania długoterminowe
10.816
925
2.306
201
Zobowiązania krótkoterminowe
60.346
53.661
12.867
11.667
Zasady przeliczenia wybranych danych finansowych
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany
euro na złoty obowiązującego na dzień 30.12.2022 r., tj. 4,6899 EUR/PLN i dane porównywalne na dzień
31.12.2021 r., tj. 4,5994 EUR/PLN.
Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni
dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego tj. za okres 12 miesięcy zakończony 30.12.2022 r.
4,6883 EUR/PLN i dane porównywalne za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2021 r. 4,5775 EUR/PLN.
ENTER AIR S.A.
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK
(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)
6
4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2022
4.1 Jednostkowe sprawozdanie z wyniku i całkowitych dochodów
Za okres:
Za okres:
od 01.01.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2022
do 31.12.2021
NOTA
000' PLN
000' PLN
Przychody ze sprzedaży
5.5.1
48.000
(35.700)
Koszt własny sprzedaży
5.5.2
148
23
Zysk (strata) brutto na sprzedaży
48.148
(35.677)
Koszty ogólnego zarządu
5.5.2
(1.607)
(1.367)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej
46.541
(37.044)
Przychody (koszty) finansowe netto
5.5.3
(7.876)
(1.550)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
38.665
(38.594)
Podatek dochodowy
5.5.4
(7.365)
7.313
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej
31.300
(31.281)
Wynik na działalności zaniechanej
-
-
Zysk (strata) netto za okres obrotowy
31.300
(31.281)
Zysk (strata) z działalności zaniechanej
-
-
Zysk (strata)
31.300
(31.281)
Inne całkowite dochody
-
-
Całkowite dochody
31.300
(31.281)
Zysk na akcję
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z
działalności kontynuowanej
1,78
-1,78
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję z
działalności zaniechanej
-
-
Podstawowy zysk (podstawowa strata) przypadający na jedną akcję
1,78
-1,78
Rozwodniony zysk (rozwodniona strata) przypadający na jedną akcję z
działalności kontynuowanej
1,78
-1,78
Rozwo