Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
28/2017
28.12.2017
17:58
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi
Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”), informuje iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. - dokonała zamiany leasingu operacyjnego od firmy Stellar Aircraft Holding 1 Limited na leasing finansowy, poprzez transakcję leasingu zwrotnego z firmą PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Transakcja sprzedaży oraz rozpoczęcie umowy leasingu finansowego samolotu Boeing B737-800 (nr seryjny MSN28073) została zrealizowana dnia 28 grudnia 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Enter Air sp. z o.o. a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a PKO Leasing S.A. (jako Finansującym) został zawarty na 60 miesięcy. Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737-800 o numerze producenta MSN 28073 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych przekraczających wskazane w umowie wskaźniki finansowe. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie umowy stanowi przedmiot leasingu oraz wystawione przez korzystającego dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania wskazanymi rachunkami bieżącymi Korzystającego. Umowa leasingu została zawarta do dnia 15 grudnia 2022 r. Kwota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu wynosi (wraz z odsetkami) 29.106.181,34 USD, co stanowi równowartość 102.005.523,12 PLN według kursu średniego NBP z dnia 28 grudnia 2017
więcej
27/2017
28.12.2017
14:21
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o., a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została Umowa sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2020 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 86.700.000 USD netto (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów siedemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 303.848.820 zł netto według kursu średniego NBP z dnia 28 grudnia 2017 r. wynoszącego 3,5046. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez TUI Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
26/2017
15.12.2017
13:27
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Itaka Holdings sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 15 grudnia 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o., a Itaka Holdings sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została Umowa sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: "Umowa"). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 51.000.000 USD netto (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 182.508.600 zł netto według kursu średniego NBP z dnia 15 grudnia 2017 r. wynoszącego 3,5786. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Itaka Holdings sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.  
więcej
25/2017
07.12.2017
14:10
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 7 grudnia 2017 r. członek Rady Nadzorczej Enter Air S.A., Pan Grzegorz Badziak, złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z treścią oświadczenia, rezygnacja nastąpiła z przyczyn osobistych, zdrowotnych. Jednocześnie, z uwagi na fakt, iż Pan Grzegorz Badziak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza dokonała na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2017 r. wyboru: - Pani Ewy Kubrak (dotychczasowego Wiceprzewodniczącego) na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej oraz - Pana Piotra Przedwojewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.  
więcej
24/2017
16.10.2017
15:30
Zmiana uchwały o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Enter Air S.A. _"Spółka"_ informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym _"Ustawa"_ wprowadzającej, między innymi, wymóg, aby pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego została zawarta z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata, Rada Nadzorcza Spółki uchwałą z dnia 16 października 2017 r. zmieniła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta z dnia 13 czerwca 2017 r. w ten sposób, że usługi objęte umową z biegłym obejmować będą badanie sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz za rok 2018. W następstwie podjętej uchwały, PKF Consult sp. z o.o. sp. k. została wybrana do badania i przeglądu: 1. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2017 r., 2. śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. na dzień 30 czerwca 2017 r., 3. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 5. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r., 6. śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r., 7. jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., 8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
więcej
23/2017
6.10.2017
14:21
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o., a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została Umowa sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018/2019, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 81.400.000 USD netto (słownie: osiemdziesiąt jeden milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 299.543.860 zł netto według kursu średniego NBP z dnia 6 października 2017 r. wynoszącego 3,6799. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez TUI Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.   Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
22/2017
1.09.2017
12:25
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 1 września 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon lato 2018 oraz zima 2018/19, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 46.300.000 USD (słownie: czterdzieści sześć milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 165.258.590 zł według kursu średniego NBP z dnia 1 września 2017 r. (Tabela nr 169/A/NBP/2017 ) wynoszącego 3,5693. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
21/2017
10.07.2017
14:50
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna wybierana w ESPI: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniach 7 i 10 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
19/2017
22.06.2017
14:04
Korekta nr 2 raportu bieżącego nr 19/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, iż załącznik do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 16 maja 2017 r., skorygowany raportem nr  19/2017/k z tego samego dnia, dotyczący wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r. zawierał błędne dane, co było następstwem nieprawidłowego obliczenia całkowitej liczby głosów na tym Zgromadzeniu w rozumieniu Art.  70 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej. W załączeniu Spółka przekazuje prawidłowo sporządzony załącznik.   Podstawa szczegółowa: § 6 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
więcej
20/2017
13.06.2017
15:53
Zawiadomienie o wyborze PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wybrała PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie, jako podmiot uprawniony do badania i przeglądu:
 1. śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.,
 2. śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2017 r.,
 3. jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. nie badała w przeszłości sprawozdań finansowych Spółki lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Enter Air. Podstawa prawna szczegółowa:
 • 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
19 / 2017
16.05.2017
13:22
Korekta raportu bieżącego nr 19/2017 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, iż w treści załącznika do raportu bieżącego nr 19/2017 z dnia 16 maja 2017 r. dotyczącego wykazu akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r. zawarty był błąd. W związku z tym w załączeniu Spółka ponownie przesyła skorygowany wykaz ww. akcjonariuszy. Podstawa szczegółowa: § 6 ust. 4  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
więcej
19/2017
16.05.2017
12:04
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 maja 2017 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
więcej
18/2017
12.05.2017
14:22
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Michała Wnorowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały przez ZWZ, tj. z dniem 12 maja 2017 r. Notatkę biograficzną nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
więcej
17/2017
12.05.2017
14:14
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50 groszy), tj. w kwocie 0,55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 19 maja 2017 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017 r.
więcej
16/2017
12.05.2017
14:08
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 12 maja 2017 r.
  Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 12 maja 2017 roku oraz treść załączników do tych uchwał.   Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy.
więcej
15/2017
11.05.2017
16:01
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 maja 2017 r. członek Rady Nadzorczej Enter Air S.A., pani Małgorzata Badowska, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera informacji o jej przyczynach.
więcej
14/2017
5.05.2017
13:16
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2017 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pana Michała Wnorowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. Kandydatura została zgłoszona w związku ze zwołaniem na dzień 12 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującego w swym porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Pan Michał Wnorowski wyraził zgodę na kandydowanie.   W załączeniu Zarząd przekazuje życiorys oraz oświadczenia kandydata.
więcej
13/2017
12.04.2017
11:53
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 12 maja 2017 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. 17 stycznia 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2016.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
więcej
12/2017
11.04.2017
15:27
Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2016
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała uchwałę Zarządu Spółki w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2016 w kwocie 13.800.108,60 zł w następujący sposób:
 1. kwotę 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50 groszy), tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 2. pozostałą kwotę, tj. 4.151.046,10 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złoty i dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 19 maja 2017 r. i terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017 r. Informacja o rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, o której mowa powyżej, została przedstawiona w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki za rok 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
więcej
11/2017
7.04.2017
14:54
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2016
Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2017 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2016 w kwocie 13.800.108,60 zł w następujący sposób:
 • kwotę 9.649.062,50 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote i 50 groszy), tj. 0,55 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 • pozostałą kwotę, tj. 4.151.046,10 zł (słownie: cztery miliony sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć złoty i dziesięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 19 maja 2017 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 2 czerwca 2017 r. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, natomiast ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
więcej
10/2017
29.03.2017
19:27
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi
Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”), informuje iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. - dokonała zamiany leasingu operacyjnego od firmy Aircastle Holding Corporation Limitedna leasing finansowy, poprzez transakcję leasingu zwrotnego z firmą PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Umowa sprzedaży oraz umowy leasingu finansowego samolotu Boeing B737-800 (nr seryjny MSN29036) została podpisana dnia 29 marca 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Enter Air sp. z o.o. a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi. Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a PKO Leasing S.A. (jako Finansującym) został zawarty na 96 miesięcy. Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737-800 o numerze producenta MSN 29036 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych przekraczających wskazane w umowie wskaźniki finansowe. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie umowy stanowi przedmiot leasingu oraz wystawione przez korzystającego dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania wskazanymi rachunkami bieżącymi Korzystającego. Umowa leasingu została zawarta do dnia 31 marca 2025 r. Kwota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu wynosi (wraz z odsetkami) 25 798 528,97 USD, co stanowi równowartość 101 297 924,00 PLN według kursu średniego NBP z dnia 29 marca 2017.
więcej
9/2017
13.03.2017
12:14
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniach 10 i 13 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").
Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
8/2017
3.03.2017
14:40
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Travelworld Vacations Ltd
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Travelworld Vacations Ltd. z siedzibą w Londynie (działającą pod nazwą handlową: „Olympic Holidays”) zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Jesień 2017, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2017 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 14.300.000 USD (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 58.565.650 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) według kursu średniego NBP z dnia 3 marca 2017 r. wynoszącego 4,0955. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Travelworld Vacations Ltd., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.  
więcej
7/2017
22.02.2017
12:57
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.
więcej
6/2017
9.02.2017
15:40
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. zawarty został Aneks do Umowy Charteru (Air Charter Agreement) z dnia 9 grudnia 2015 r. Aneks dotyczy usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2017 oraz Zima 2017 & Zima 2018 i związany jest z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Aneks”). Umowa Charteru z dnia 9 grudnia 2015 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, w tym również usług objętych Aneksem. Zawarcie Aneksu zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Aneksu wynosi ok. 49 000 000 USD (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 197.626.800 zł według kursu średniego NBP z dnia 9 lutego 2017 r. wynoszącego 4,0332. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Aneksu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Aneksu wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Aneksu będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa charteru, której postanowienia znajdują zastosowanie do Aneksu, przewiduje kary umowne na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez ITAKA HOLDINGS sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.   Aneks nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
5/2017
31.01.2017
13:38
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku:
 1. Raporty kwartalne:
 • skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - 16 maja 2017 r.
 • skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku -14 listopada 2017 r.
 1. Raport półroczny:
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 15 września 2017 r.
III. Raport roczny:
 • jednostkowy i skonsolidowany  raport roczny za 2016 rok - 21 marca 2017 r.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 r i II kwartał 2017 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2017 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawa prawna szczegółowa:
 • 103 w zw. z § 101 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
4/2017
31.01.2017
10:41
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
3/2017
5.01.2017
16:48
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
2/2017
3.01.2017
13:18
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną o zawarciu umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o., której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Spółki w dniu 10 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Treść opóźnionej informacji poufnej: Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 58.600.000 USD (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 247.708.060 zł według kursu średniego NBP z dnia 3 stycznia 2016 r. wynoszącego 4,2271. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez TUI Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2017
3.01.2017
13:10
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 32.800.000 USD (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 138.648.880 zł według kursu średniego NBP z dnia 3 stycznia 2017 r. wynoszącego 4,2271. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
okresowe
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej