www.enterair.pl
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A.
Zarząd Grupy Kapitałowej Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 256), przy ul. Komitetu
Obrony Robotników 74, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000441533, kapitał zakładowy 17.543.750 zł, („Spółka”) na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze skonsolidowane
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Grupę
Kapitałową Enter Air S.A. zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i
jasny sytuację majątkowa i finansowa Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy.
Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd:
Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielski
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarząd