iso4217:PLNxbrli:sharesiso4217:PLN259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrorsMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172020-01-01ifrs-full:PreviouslyStatedMemberifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:NoncontrollingInterestsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:EquityAttributableToOwnersOfParentMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:SharePremiumMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember259400ISS4NOAMTC9I172020-12-31259400ISS4NOAMTC9I172021-12-31259400ISS4NOAMTC9I172020-01-012020-12-31259400ISS4NOAMTC9I172021-01-012021-12-31

 

 

 

 

cid:45B127A1-569C-4DAD-A7A4-968629654AE6@enterair.comObraz 37

 

 

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

Grupa Kapitałowa Enter Air S.A.

za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021

 

 

 

 

Obraz zawierający transport

Opis wygenerowany przy wysokim poziomie pewnościGRUPA KAPITAŁOWA ENTER AIR S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

(dane w tysiącach złotych, o ile nie podano inaczej)

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ENTER AIR S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2021 DO 31 GRUDNIA 2021

 

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe składające się ze sprawozdania z sytuacji finansowej, sprawozdania z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz not i pozostałych informacji objaśniających zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

 

 

Skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 117.117 tys. zł.

 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021, które po stronie aktywów i pasywów pokazuje kwotę 1.746.999 tys. zł.

 

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021, wykazujący spadek kapitałów o 117.117 tys. zł.

 

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021, wykazujące zwiększenie środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 189.025 tys. zł.

 

Noty i pozostałe informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego