www.enterair.pl
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 roku
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI ENTER AIR S.A.
Zarząd spółki Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02 - 256), przy ul. Komitetu Obrony
Robotników 74, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000441533, kapitał zakładowy 17.543.750 zł, („Spółka”) na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29.03.2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze sprawozdanie finansowe
i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowzującymi Spółkę zasadami rachunkowości
oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansowa Spółki oraz
jej wynik finansowy.
Zarząd oświadcza także, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i
osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
Zarząd Spółki:
Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak Andrzej Kobielski
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu