Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
16/2015
31.12.2015
19:27
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Enter Air S.A./Zmiany statutu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 10.543.750 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych). Po zarejestrowaniu powyższej zmiany kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000; 2) 10.443.750 (słownie: dziesięć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz 3) 7.000.000 (słownie: siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosów. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany §7 ust. 1 statutu Spółki („Statut”) o następującej treści: „§7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.543.750 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 17.543.750 akcji o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: a)  100.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000; b)  10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750; oraz c)  7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.”   Przed rejestracją powyższej zmiany Statutu Spółki, §7 ust. 1 Statutu Spółki miał następującą treść:   „§7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.543.750 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 10.543.750 akcji, w tym: 1)  100.000 akcji zwykłych, imiennych serii A o numerach od A.000.001 do A.100.000; oraz 2)  10.443.750 akcji zwykłych, imiennych serii B o numerach od B.00.000.001 do B.10.443.750.
więcej
15/2015
18.12.2015
15:07
Zakończenie subskrypcji akcji serii C
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii C Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych oraz Uprawnionych Podmiotów:
 • Rozpoczęcie subskrypcji: 25 listopada 2015 r.
 • Zakończenie subskrypcji: 1 grudnia 2015 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych:
 • Rozpoczęcie subskrypcji: 3 grudnia 2015 r.
 • Zakończenie subskrypcji: 7 grudnia 2015 r.
2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym, Uprawnionym Podmiotom i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 grudnia 2015 r.\ 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji było 7.000.000 akcji serii C Spółki. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
 • Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 28,059%.
 • Stopa redukcji zapisów Uprawnionych Podmiotów wyniosła: 34,083%.
 • Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych wyniosła: nie dotyczy. Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na łącznie 6.810.310 akcji serii C Spółki zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów, dlatego też przydzielono im wszystkie subskrybowane przez nich akcje Spółki.
5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 7.077.970 akcji serii C Spółki, w tym
 • Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 243.968 akcji serii C Spółki;
 • Podmioty Uprawnione złożyły zapisy na 23.692 akcji serii C Spółki;
 • Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 6.810.310 akcji serii C Spółki.
6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:
 • Inwestorom przydzielono łącznie 7.000.000 akcji serii C Spółki.
 • Inwestorom Indywidualnym przydzielono 174.073 akcji serii C Spółki;
 • Uprawnionym Podmiotom przydzielono 15.617 akcji serii C Spółki;
 • Inwestorom Instytucjonalnym przydzielono 6.810.310 akcji serii C Spółki.
7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):
 • Akcje Oferowane były obejmowane przez Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych po cenie 14 zł za jedną Akcję Oferowaną.
 • Akcje Oferowane były obejmowane przez Uprawnione Podmioty po cenie 12,6 zł za jedną Akcję Oferowaną.
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 512 inwestorów, w tym, w osobnych transzach:
 • 429 Inwestorów Indywidualnych;
 • 15 Podmiotów Uprawnionych;
 • 68 Inwestorów Instytucjonalnych, w tym fundusze asset management działające w imieniu swoich klientów.
9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty Akcje Oferowane przydzielono 512 inwestorom, w tym, w osobnych transzach:
 • 429 Inwestorom Indywidualnym;
 • 15 Podmiotom Uprawnionym;
 • 68 Inwestorom Instytucjonalnym, w tym funduszom asset management działającym w imieniu swoich klientów.
10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów gwarantowania Oferty.   11) Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 97.978.136,20 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 1382) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
więcej
14/2015
18.12.2015
14:55
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Mścigniewa Gac – dyrektora finansowego Spółki o dokonaniu przez Pana Mścigniewa Gac na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 25.972 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 361.763 zł.; (ii) nabycia w dniu 14 grudnia 2015 r. 2.905 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 42.122 zł.
więcej
13/2015
18.12.2015
14:53
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Andrzeja Kobielskiego – Członka Zarządu Spółki o dokonaniu przez Pana Andrzeja Kobielskiego na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 2.397 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 31.713 zł.; (ii) nabycia w dniu 14 grudnia 2015 r. 785 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 11.697 zł.  
więcej
12/2015
18.12.2015
14:52
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki o dokonaniu przez Pana Grzegorza Polanieckiego na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 2.175 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 28.605 zł.; (ii) nabycia w dniu 14 grudnia 2015 r. 1.585 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 22.971 zł.
więcej
11/2015
18.12.2015
14:50
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Mariusza Olechno – Członka Zarządu Spółki o dokonaniu przez Pana Mariusza Olechno na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 4.154 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 56.311 zł.; (ii) nabycia w dniu 14 grudnia 2015 r. 2.000 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 32.000 zł.
więcej
10/2015
18.12.2015
14:48
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Marcina Kubraka – Członka Zarządu Spółki o dokonaniu przez Pana Marcina Kubraka na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 15 grudnia 2015 r. 6.721 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 94.094 zł.; (ii) nabycia w dniu 14 grudnia 2015 r. 5.200 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 83.200 zł. (iii) nabycia w dniu 17 grudnia 2015 r. 830 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 11.695 zł.
więcej
09/2015
18.12.2015
14:46
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 18 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Beaty Wydry – dyrektora administracji Spółki o dokonaniu przez Panią Beatę Wydrę na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 8.705 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 120.025 zł.; (ii) nabycia w dniu 16 grudnia 2015 r. 6.000 praw do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 84.720 zł.
więcej
08/2015
18.12.2015
14:43
Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, że w dniu 17 grudnia 2015 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pani Ewy Kubrak – Członka Rady Nadzorczej Spółki o dokonaniu przez Panią Ewę Kubrak na własny rachunek następujących transakcji: (i) objęcia w dniu 14 grudnia 2015 r. 866 praw do akcji serii C Spółki („PDA”) w związku z ich rejestracją w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w związku z ofertą publiczną akcji serii C Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 12.124 zł.; (ii) nabycia w dniu 16 grudnia 2015 r. 534 prawa do akcji serii C Spółki w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., za łączną cenę 8.010 zł.
więcej
EBI 1/2015
18.12.2015
17:11
EBI - Stosowanie zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż stosuje wszystkie zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” zasady ładu korporacyjnego za wyjątkiem następujących zasad:  
 • Rekomendacja I.9 – Zapewnienie zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji zarządu i nadzoru.
Obecnie przedmiotową rekomendacje Spółka stosuje częściowo, jedynie w odniesieniu do organu nadzoru Spółki. W skład sześcioosobowej Rady Nadzorczej wchodzi taka sama liczba kobiet i mężczyzn, a zatem Spółka zapewniła zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w wykonywaniu funkcji nadzoru. W odniesieniu do Zarządu rekomendacja nie jest na obecną chwilę stosowana, gdyż w skład aktualnego Zarządu nie wchodzi żadna kobieta. Spółka wyraża poparcie dla wskazanej powyżej rekomendacji jednoczenie podkreśla jednak, że zgodnie z przyjętymi w grupie kapitałowej Spółki zasadami, funkcje członków Zarządu powierzone są akcjonariuszom - założycielom Enter Air sp. z o.o., będącymi jednoczenie twórcami modelu biznesowego, pozycji i wartości grupy kapitałowej Spółki. Jednocześnie Spółka pragnie podkreślić, iż funkcję prezesa zarządu spółki Enter Air Services sp. z o.o., będącej spółką zależną Spółki, pełni kobieta.  
 • Rekomendacja I.12 oraz IV.10 – Zapewnienie akcjonariuszom możliwości wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walnego Zgromadzenia, przy wykorzystaniu ośrodków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej podczas obrad Walnego Zgromadzenia, w tym w szczególności transmisji obrad Walnego Zgromadzenia oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki powyższe wiąże się z zagrożeniami prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia zarówno o naturze technicznej, jak i prawnej. Zdaniem Spółki istnieje realne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa tego rodzaju komunikacji, a także wystąpienia zakłóceń technicznych. Jednocześnie Spółka nie dysponuje stosownym zapleczem technicznym ani organizacyjnym pozwalającym na wdrożenie powyższej zasady. Co więcej, wdrożenie tej zasady obciążyłoby Spółkę dodatkowymi kosztami.  
 • Zasada II.1.9a – Zamieszczanie na stronie internetowej zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo, ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej. Spółka zamierza jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis audio przebiegu obrad walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka pragnie również podkreślić, iż w jej ocenie dotychczasowy sposób, jak również forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewnia wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy Spółki.
 • Zasada II.2 – Zapewnienie funkcjonowania strony internetowej Spółki również w języku angielskim.
Spółka nie zamierza wdrażać tej zasady z uwagi na to, że w ocenie Spółki jej stosowanie nie wpłynie na poprawę komunikacji z inwestorami ani na realne wzmocnienie praw akcjonariuszy. Jednoczenie wprowadzenie powyższej zasady spowoduje dla Spółki znaczące obciążenie organizacyjne i finansowe.  
 • Zasada IV.1 – Umożliwienie obecności na Walnych Zgromadzeniach przedstawicielom mediów.
Spółka zamierza stosować powyższą zasadę IV.1 jedynie częściowo. Z wyjątkiem udziału przedstawicieli telewizji, co może naruszać prawo do wizerunku poszczególnych akcjonariuszy, Spółka nie wyklucza udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli innych mediów. W ocenie Spółki, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa niebędącego państwem członkowskim, w sposób wystarczający regulują realizowanie przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego przedmiot.  
więcej
06/2015
17.12.2015
11:48
Korekta raportu bieżącego nr 6/2015 - Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w punkcie (iii) akapitu piątego, dotycząca liczby głosów, do których uprawniać będą akcje serii C, które będą w posiadaniu Pana Grzegorza Polanieckiego po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Poniżej znajduje się skorygowana treść raportu: Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. od Pana Grzegorza Polanieckiego  zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 8,79%, w wyniku transakcji objęcia praw do akcji serii C Spółki w dniu 15 grudnia 2015 r. oferowanych przez Spółkę w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r. („Transakcja”) oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed Transakcją Pan Grzegorz Polaniecki posiadał 2.314.939 akcji Spółki, stanowiących 22% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.314.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22 000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 21,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku Transakcji na rachunku Pana Grzegorza Polanieckiego zapisanych zostało 2.175 praw do akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, które po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zastąpione zostaną 2.175 akcjami serii C Spółki stanowiącymi 0,01% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 2.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącymi 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji Pan Grzegorz Polaniecki posiada 2.314.939 akcji Spółki, stanowiących 22% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.314.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 21,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki Pan Grzegorz Polaniecki będzie posiadał 2.317.114 akcji Spółki, stanowiących 13,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.317.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 13,07% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) 2.175 zdematerializowanych akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmioty zależne Pana Grzegorza Polanieckiego nie posiadają akcji Spółki. Pan Grzegorz Polaniecki nie zawierał żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
więcej
07/2015
16.12.2015
18:40
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. od Pana Grzegorza Badziaka  zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 2%, w wyniku rozliczenia transakcji objęcia praw do akcji serii C Spółki w dniu 15 grudnia 2015 r. oferowanych przez Spółkę w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r. („Transakcja”) oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed Transakcją Pan Grzegorz Badziak posiadał 527.187 akcji Spółki, stanowiących 5% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 527.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 5 000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,05% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 522 187 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 4,95% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 522.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji Pan Grzegorz Badziak posiada 527.187 akcji Spółki, stanowiących 5% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 527.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 5 000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,05% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 522 187 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 4,95% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 522.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki Pan Grzegorz Badziak będzie posiadał 527.187 akcji Spółki, stanowiących 3% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 527.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 5 000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,03% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 5.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,03% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 522 187 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 2,97% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 522.187 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 2,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmioty zależne Pana Grzegorza Badziaka nie posiadają akcji Spółki. Pan Grzegorz Badziak nie zawierał żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
więcej
06/2015
16.12.2015
18:35
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. od Pana Grzegorza Polanieckiego  zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 8,79%, w wyniku transakcji objęcia praw do akcji serii C Spółki w dniu 15 grudnia 2015 r. oferowanych przez Spółkę w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r. („Transakcja”) oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed Transakcją Pan Grzegorz Polaniecki posiadał 2.314.939 akcji Spółki, stanowiących 22% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.314.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 21,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku Transakcji na rachunku Pana Grzegorza Polanieckiego zapisanych zostało 2.175 praw do akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, które po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zastąpione zostaną 2.175 akcjami serii C Spółki stanowiącymi 0,01% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 2.175 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącymi 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji Pan Grzegorz Polaniecki posiada 2.314.939 akcji Spółki, stanowiących 22% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.314.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 22% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 21,75% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 21,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki Pan Grzegorz Polaniecki będzie posiadał 2.317.114 akcji Spółki, stanowiących 13,21% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.317.114 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 22.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,12% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 22.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) 2.292.939 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 13,07% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 2.292.939 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 13,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) 2.175 zdematerializowanych akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, stanowiących 0,01% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmioty zależne Pana Grzegorza Polanieckiego nie posiadają akcji Spółki. Pan Grzegorz Polaniecki nie zawierał żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
więcej
05/2015
16.12.2015
18:28
Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. od Pana Marcina Kubraka zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki o 25,86%, w wyniku transakcji objęcia praw do akcji serii C Spółki w dniu 15 grudnia 2015 r. oferowanych przez Spółkę w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 listopada 2015 r. („Transakcja”) oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przed Transakcją Pan Marcin Kubrak posiadał 6.860.132 akcji Spółki, stanowiących 65% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.860.132 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 65.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,61% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 65.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 6.795.132 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 64,44% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.795.132 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 64,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku Transakcji na rachunku Pana Marcina Kubraka zapisanych zostało 6.721 praw do akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, które po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zastąpione zostaną 6.721 akcjami serii C Spółki stanowiącymi 0,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniającymi do wykonywania 6.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiącymi 0,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po Transakcji Pan Marcin Kubrak posiada 6.860.132 akcji Spółki, stanowiących 65% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.860.132 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 65.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,61% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 65.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (ii) 6.795.132 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 64,44% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.795.132 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 64,44% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki Pan Marcin Kubrak będzie posiadał 6.866.853 akcji Spółki, stanowiących 39,14% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.866.853 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 39,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 65.000 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii A Spółki, stanowiących 0,37% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 65.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; (ii) 6.795.132 niezdematerializowanych akcji zwykłych, imiennych serii B Spółki, stanowiących 38,73% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.795.132 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 38,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; oraz (iii) 6.721 zdematerializowanych akcji zwykłych, na okaziciela serii C Spółki, stanowiących 0,04% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do wykonywania 6.721 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmioty zależne Pana Marcina Kubraka nie posiadają akcji Spółki. Pan Marcin Kubrak nie zawierał żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.
więcej
04/2015
16.12.2015
16:16
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. od Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Investors TFI”) z siedzibą w Warszawie zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI. W wyniku rozliczenia subskrypcji akcji serii C Spółki na rachunkach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI zapisanych zostało łącznie 1.522.000 praw do akcji serii C Spółki („PDA”), które po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy, zamienią się na 1.522.000 akcji serii C Spółki, a tym samym fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI przekroczą 5% stanu posiadania akcji Spółki oraz ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w następujący sposób: 1) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Akcji Spółek Wzrostowych, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 2.003 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 2.003 akcji serii C Spółki, stanowiących 0,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 2.003 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 2) Investor Parasol SFIO Subfundusz Investor Sektora Infrastruktury i Informatyki, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 33.333 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 33.333 akcji serii C Spółki, stanowiących 0,19% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 33.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 3) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Akcji, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 333.333 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 333.333 akcji serii C Spółki, stanowiących 1,90% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 333.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 4) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 233.333 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 233.333 akcji serii C Spółki, stanowiących 1,33% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 233.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 5) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Zrównoważony, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 533.333 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 533.333 akcji serii C Spółki, stanowiących 3,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 533.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 6) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 25 Małych Spółek, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 286.666 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 286.666 akcji serii C Spółki, stanowiących 1,63% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 286.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,63% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 7) Investor Parasol FIO Subfundusz Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 73.333 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 73.333 akcji serii C Spółki, stanowiących 0,42% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 73.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,42% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki; 8) Investor Central and Eastern Europe FIZ, który w wyniku subskrypcji akcji serii C Spółki posiada 26.666 PDA, po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zamianie PDA na akcje serii C Spółki posiadał będzie 26.666 akcji serii C Spółki, stanowiących 0,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 26.666 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 0,15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łącznie wszystkie wskazane powyżej fundusze inwestycyjne zarządzane przez Investors TFI po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zamianie PDA na akcje serii C Spółki, będą posiadały 1.522.000 akcji serii C Spółki, które będą stanowiły 8,68% udziału w kapitale zakładowym Spółki i będą uprawniały do wykonywania 1.522.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 8,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przed rozliczeniem subskrypcji akcji serii C, żaden z powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors TFI nie posiadał akcji Spółki. Nie istnieją podmioty zależne od Investors TFI ani żadnego z powyższych funduszy zarządzanych przez Investors TFI, które posiadałyby akcje Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
03/2015
15.12.2015
17:44
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 15 grudnia 2015 r. od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (łącznie „Fundusze”) zawiadomienia o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku rozliczenia subskrypcji akcji serii C Spółki na rachunkach Funduszy zapisane zostało 2.000.000 praw do akcji serii C Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki, Fundusze będą posiadały łącznie 2.000.000 akcji serii C Spółki reprezentujących 11,40% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 2.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 11,40% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.  
więcej
02/2015
15.12.2015
17:38
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 14 grudnia 2015 r. od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządzającego Generali Otwarty Fundusz Emerytalny („Generali OFE”) zawiadomienia o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W wyniku rozliczenia subskrypcji akcji serii C Spółki na rachunkach Generali OFE zapisane zostało 1.350.000 praw do akcji serii C Spółki. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy i zamianie praw do akcji serii C Spółki na akcje serii C Spółki, Generali OFE będzie posiadał 1.350.000 akcji serii C Spółki reprezentujących 7,70% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 1.350.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,70% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.  
więcej
01/2015
14.12.2015
Uzyskanie dostępu do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 14 grudnia 2015 roku Spółka przystąpiła do Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI). W związku z powyższym, Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI, zgodnie z odpowiednimi wymogami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
więcej
okresowe
29.05.2024
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej