Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
22.2016
22.12.2016
16:08
Zawarcie umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, a PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi
Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”), informuje iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. - dokonała zamiany leasingu operacyjnego od firmy CIT Aerospace International na leasing finansowy, poprzez transakcję leasingu zwrotnego z firmą PKO Leasing S.A. Dnia 22 grudnia 2016 r. Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o obustronnym podpisaniu Umowy sprzedaży oraz umowy leasingu finansowego samolotu Boeing B737-800 (nr seryjny MSN29926) z dnia 19 grudnia 2016 roku, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Enter Air sp. z o.o. a  PKO Leasing S.A. Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a PKO Leasing S.A. (jako Finansującym) został zawarty na 96 miesięcy. Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737-800 o numerze producenta MSN29926 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych przekraczających wskazane w umowie wskaźniki finansowe. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie umowy stanowi przedmiot leasingu oraz wystawione przez korzystającego dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania wskazanymi rachunkami bieżącymi Korzystającego. Umowa leasingu została zawarta do dnia 15 grudnia 2024 r. Kwota zobowiązania wynikająca z umowy leasingu wynosi (wraz z odsetkami) 26.898.436,80 EUR, co stanowi równowartość 118.837.293,78 PLN.
więcej
21/2016
17.11.2016
16:58
Aneks do Umowy nabycia samolotów zawartej z firmą Boeing w zakresie 2 nowych samolotów typu Boeing 737-8 MAX
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2016 r. zawarty został Aneks do Umowy zawartej pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a firmą Boeing (THE BOEING COMPANY, a Delaware Corporation) (dalej: „Boeing”) w dniu 27.10.2014 roku, której przedmiotem jest zakup nowych samolotów  typu Boeing 737-800 oraz Boeing 737-8 MAX, jak również przyznanie Spółce niewiążących praw nabycia dodatkowych samolotów Boeing 737-8 MAX (dalej zwany: „Aneksem”). Na mocy Aneksu uzgodniono, iż w miejsce 2 (dwóch) samolotów typu B737-800 Enter Air sp. z o.o. nabędzie 2 (dwa) samoloty typu B737-8 MAX. Dodatkowo, Enter Air sp. z o.o. zakontraktowała kolejne 2 (dwa) samoloty typu B737-8 MAX w ramach przyznanych jej niewiążących praw nabycia. W rezultacie zawartego Aneksu i wcześniejszej umowy z dnia 18.03.2015 roku, linie Enter Air zwiększyły swoje zamówienie nowych samolotów typu  B737-8 MAX do łącznej liczby 6 (sześciu). Z uwagi na powyższą zmianę, pierwotnie przewidywana data przyjęcia dwóch nowych samolotów (odpowiednio listopad 2017 r. oraz kwiecień 2018 r.) ulegnie przesunięciu. Pierwsze 2  samoloty B737-8 MAX przyjdą do floty Enter Air w listopadzie i grudniu 2018 roku. Linie Enter Air nie są zainteresowane dostawą samolotów nowego typu B737-8 MAX w 2017 roku. W ocenie Zarządu Spółki, przyjęcie nowego typu samolotu do użytkowania w pierwszym roku ich produkcji obarczone jest zbyt dużym ryzykiem i może być bardzo kosztowne ze względu na brak zaplecza technicznego, w  tym brak rynku części zamiennych, narzędzi, oraz certyfikowanego personelu do obsługi silników takich samolotów. Zmiana zamówienia nie wiąże się z dodatkowymi obciążeniami z tytułu przedpłat. Dotychczas uiszczone przedpłaty na zakup 2 samolotów B737-800 zostaną zaliczone na poczet przedpłat z tytułu zakupu 2 samolotów B737-8 MAX, przy czym harmonogram przedpłat zostanie dopasowany do nowego harmonogramu dostaw samolotów. Jednocześnie, pozostałe i wcześniej uzgodnione warunki handlowe nabycia nowych samolotów, nie ulegają zmianie w żadnym z istotnych punktów. W ocenie Zarządu Spółki, zawarcie Aneksu jest uzasadnione, pomimo przesunięcia planowanej daty przyjęcia dwóch nowych samolotów od użytkowania. Samoloty B737-8 MAX są samolotami najnowszej generacji, z nowymi silnikami dużo bardziej oszczędnymi, o większym zasięgu, mającymi lepsze osiągi operacyjne, a także dużo bardziej cichymi silnikami niż użytkowane obecnie, co pozwala na łatwiejsze dostosowywanie się do wymogów portów lotniczych w zakresie emisji hałasu. Zawarcie Aneksu nie ma negatywnego wpływu na zapewnienie możliwości finansowania nowych samolotów. Aneks ma ścisły związek z realizacją celów emisyjnych polegających na nabyciu od producenta nowych samolotów Boeing, opisanych w prospekcie emisyjnym.
więcej
20/2016
3.11.2016
13:27
Zawiadomienie o sprzedaży samolotu starszej generacji Boeing 737-400 w celu wymiany na samolot nowszej generacji Boeing 737-800
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 2 listopada 2016 r., w późnych godzinach wieczornych, spółka zależna - Enter Air sp. z o.o.  - dokonała sprzedaży samolotu typu Boeing 737-400 o numerze rejestracyjnym SP-ENE. Samolot ten zostanie zastąpiony używanym samolotem nowej generacji Boeing 737-800, który dołączy do floty Enter Air przed sezonem lato 2017. Samolot Boeing 737-800 będzie użytkowany w formie leasingu operacyjnego. W ocenie Zarządu transakcja zamiany samolotów będzie miała nieistotny wpływ na wynik finansowy Spółki w krótkim okresie czasu, natomiast w dłuższej perspektywie wymiana samolotu na nowszy będzie miała pozytywny wpływ na wyniki ze względu na większą pojemność oraz efektywność operacyjną samolotów nowszej generacji. Transakcja nie ma związku z realizacją celów emisyjnych polegających na nabyciu od producenta nowych samolotów Boeing, które realizowane są niezależnie.
więcej
19/2016
19.08.2016
16:22
Sprostowanie informacji prasowych
W związku z opublikowanymi informacjami prasowymi odnoszącymi się do zatrzymania samolotu linii Enter Air na lotnisku w Paryżu, Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż mimo, że zatrzymany samolot linii Enter Air spełnia wymagane normy hałasu, na spółkę zależną Emitenta została nałożona opłata hałasowa. Opłata ta została uiszczona przed zatrzymaniem samolotu, jednakże niezależnie od tego francuska agencja zajmująca się kontrolą hałasu na lotniskach dokonała czasowego zatrzymania samolotu. Samolot został zatrzymany jedynie na kilka godzin, a po przeprowadzeniu weryfikacji i potwierdzeniu faktu uiszczenia opłaty, samolot został w krótkim czasie zwolniony. Jednocześnie Zarząd informuje, że Spółka wystąpiła o kasację decyzji w przedmiocie nałożenia opłaty hałasowej. Obecnie przedmiotowy samolot znajduje się w pełnej dyspozycji linii lotniczych Enter Air. Wysokość tej opłaty nie ma istotnego wpływu na sytuację finansową spółki. Zarząd przekazuje niniejszą informację w celu zapewnienia inwestorom rzetelnego dostępu do informacji.
więcej
18/2016
14.06.2016
16:44
Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Enter Air sp. z o.o. z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 czerwca 2016 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. zawarty został Aneks do Umowy Charteru (Air Charter Agreement) z dnia 9 grudnia 2015 r. Aneks dotyczy usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2016 oraz Zima 2016 & Zima 2017 i związany jest z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Aneks”). Umowa Charteru z dnia 9 grudnia 2015 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, w tym również usług objętych Aneksem. Zawarcie Aneksu zostało zakwalifikowane jako spełnienie warunku zawarcia znaczącej umowy ze względu na fakt, że jego szacunkowa wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość szacunkowa Aneksu wynosi 32 100 000 USD (słownie: trzydzieści dwa miliony i sto tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi ekwiwalent 126 740 430  złotych (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów siedemset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści złotych) przeliczonych według kursu średniego z dnia 14 czerwca, ogłoszonego przez NBP, wynoszącego 3,9483. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Aneksu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Aneksu wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w umowie charteru z dnia 9 grudnia 2015 r. tryb rezygnacji z poszczególnych lotów, mechanizm dostosowania ceny za usługi w zależności od liczby wylatanych godzin oraz liczby pustych odcinków, składniki zmienne takie jak opłaty, podatki, opłaty za emisje, koszty paliwa oraz inne wydatki, których zmiana wartości wpływa na wartość świadczenia wzajemnego.  Podane wartości nie uwzględniają między innymi opłat pasażerskich, kosztów kateringu oraz opłat za transport drogowy „z” lub „do” lotniska. W przypadku niektórych rejsów uzgodniono ponadto jedynie minimalne wartości godzin nalotu oraz długości rejsów. Umowa charteru, której postanowienia znajdują zastosowanie do Aneksu, przewiduje kary umowne na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez ITAKA HOLDINGS w ilości przekraczającej 10% rejsów zakontraktowanych na dany sezon, przy czym wysokość kar waha się w przedziale od 20% do 55% ceny anulowanego rejsu, w zależności od tego, z jakim wyprzedzeniem dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień upoważniających Enter Air Sp. z o.o. do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.   Aneks nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.   Podstawa prawna szczegółowa:
 • 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
17/2016
23.05.2016
11:40
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 17 maja 2016 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 maja 2016 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
więcej
16/2016
17.05.2016
17:10
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień podjęcia uchwały przez ZWZ, tj. z dniem 17 maja 2016 r.: 1. Pani Małgorzata Badowska, 2. Pan Marek Młotek-Kucharczyk. Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki Spółka przekazuje w załączeniu. Nowo powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, w tym w szczególności kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członkowie jej organu. Wyżej wymienieni członkowie Rady Nadzorczej nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. § 5 ust. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
15/2016
17.05.2016
17:02
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 3.508.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), tj. w kwocie 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) na jedną akcję. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 17.543.750 (słownie: siedemnaście milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt). Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło dzień dywidendy na dzień 24 maja 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 roku. § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
14/2016
17.05.2016
16:54
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 17 maja 2016 r.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) w dniu 17 maja 2016 roku oraz treść załączników do tych uchwał. Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 7), 8), 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133). Załączniki: 1. treść uchwał ZWZ Enter Air SA z dnia 17 maja 2015 roku, 2. sprawozdanie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z działalności w roku 2015, 3. sprawozdanie Rady Nadzorczej Enter Air S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu za rok 2015, 4. załącznik do uchwały nr 19: Polityka Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Enter Air S.A. 5. załącznik do uchwały nr 20: Regulamin Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
więcej
13/2016
5.05.2016
16:23
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 maja 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie, zarządzającego Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny, zgłoszenie kandydatury Pana Marka Młotek-Kucharczyk na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Marek Młotek-Kucharczyk wyraził zgodę na kandydowanie. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymaną notatkę biograficzną kandydata oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Podstawa prawna szczegółowa: 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
12/2016
29.04.2016
17:32
Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Enter Air S.A.
  Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki - Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie, zgłoszenie kandydatury Pani Małgorzaty Badowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pani Małgorzata Badowska wyraziła zgodę na kandydowanie. W załączeniu Zarząd przekazuje otrzymaną notatkę biograficzną kandydata, życiorys oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Podstawa prawna szczegółowa: 38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
11/2016
20.04.2016
16:14
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 17 stycznia 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 17 maja 2016 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. 17 stycznia 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2015.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 12. Przyjęcie Polityki Wynagrodzeń w Grupie Kapitałowej Spółki.
 13. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
 14. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.   Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zw. z § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
więcej
10/2016
18.04.2016
11:25
Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2015
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała uchwałę Zarządu Spółki w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2015 w kwocie 5.662.084,80 zł w następujący sposób: a) kwotę 3.508.750,00 zł, tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy; b) pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu Spółki w sprawie wyznaczenia dnia dywidendy na dzień 24 maja 2016 r. i terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r. Informacja o rekomendacji Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku, o której mowa powyżej, została przedstawiona w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Spółki za rok 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
9/2016
8.04.2016
09:59
Korekta raportu bieżącego nr 9/2016 - Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2015
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”), informuje, iż w treści raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 7 kwietnia 2016 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska w dniu dywidendy oraz dniu wypłaty dywidendy, polegająca na wskazaniu w wyżej wymienionych terminach roku 2015 zamiast roku 2016. Poniżej znajduje się skorygowana treść raportu: Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2016 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2015 w kwocie 5.662.084,80 zł w następujący sposób:
 • kwotę 3.508.750,00 zł, tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 • pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2016 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2016 r. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, natomiast ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
9/2016
7.04.2016
17:19
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2015
Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2016 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku w zakresie podziału zysku netto za rok 2015 w kwocie 5.662.084,80 zł w następujący sposób:
 • kwotę 3.508.750,00 zł, tj. 0,20 zł na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
 • pozostałą kwotę, tj. 2.153.334,80 zł, przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Zarząd zarekomendował wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 24 maja 2015 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2015 r. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu zostanie skierowany do Rady Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, natomiast ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
8/2016
24.03.2016
22:35
Zawarcie znaczącej umowy pomiędzy spółką zależną Emitenta, a PKO Bankowy Leasing z siedzibą w Łodzi
Zarząd Spółki Enter S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta - Enter Air Sp. z o.o. - dokonała zamiany leasingu operacyjnego od firmy WILMINGTON TRUST SP SERVICES (DUBLIN) LIMITED na leasing finansowy, poprzez transakcję leasingu zwrotnego z firmą PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. Dnia 23 marca 2016 r. Zarząd Spółki Enter Air S.A. powziął wiadomość o obustronnym podpisaniu Umowy sprzedaży oraz umowy leasingu finansowego samolotu Boeing B737-800 (nr seryjny MSN30627) z dnia 21 marca 2016 roku, zawartej pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Enter Air sp. z o.o. a  PKO Bankowy Leasing. Okres leasingu wskazany w umowie pomiędzy Enter Air Sp. z o.o. (jako Korzystającym) a PKO Bankowy Leasing Sp. z o.o. (jako Finansującym) został zawarty na 96 miesięcy. Przedmiotem umowy jest samolot Boeing B737-800 o numerze producenta MSN30627 wraz z silnikami. Umowa zawiera standardowe dla tego typu umów postanowienia i nakłada na korzystającego m.in. obowiązek terminowej zapłaty rat leasingowych czy informowania o zaciąganych zobowiązaniach finansowych przekraczających wskazane w umowie wskaźniki finansowe. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Zabezpieczenie umowy stanowi przedmiot leasingu oraz wystawione przez korzystającego dwa weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwo do dysponowania wskazanymi rachunkami bieżącymi Korzystającego. Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy, Marcin Kubrak, Mariusz Olechno, Andrzej Kobielski i Grzegorz Polaniecki (jako pośrednio kontrolujący Enter Air Sp. z o.o.) nie mogą bez zgody PKO Bankowy Leasing zmniejszyć liczby posiadanych akcji Emitenta do liczby dającej łącznie mniej niż 50% + 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w okresie leasingu. Umowa leasingu została zawarta do dnia 15 marca 2024 r. Równowartość kwoty zobowiązania wynikającej z umowy leasingu, wyrażonej w USD (dolarach amerykańskich), wynosi wraz z odsetkami 99.376.842,26 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote i dwadzieścia sześć groszy). Zarząd Spółki Enter S.A. jednocześnie  informuje, iż umowy leasingu operacyjnego i finansowego, na podstawie których korzysta z samolotów będących przedmiotem poszczególnych umów, w tym również umowa objęta niniejszym zawiadomieniem, zawierane są w normalnym toku działalności Emitenta. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podstawa prawna szczegółowa: 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
7/2016
21.03.2016
14:24
Podsumowanie kosztów emisji akcji serii C – uzupełnienie raportu
Zarząd Spółki Enter Air S.A. przekazuje uzupełnienie raportu bieżącego nr 15/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w zakresie podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w pkt 12 i 13 raportu, dotyczących kosztów zawiązanych z przeprowadzoną ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki "Oferta": 12_ Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z emisją wyniosły 4.290.902,99 zł słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwa złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy, w tym:
 • koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 2.762.720,69 zł;
 • koszty wynagrodzenia subemitentów – nie dotyczy;
 • koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 1.264.281,46 zł;
 • koszty promocji Oferty: 263.900,84 zł;
Wskazanie metody rozliczenia kosztów ujętych powyżej w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z postanowieniami MSR 1 i MSR 32 rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Spółka zamierza obniżyć kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży akcji serii C o całość ww. kosztów, tj. o kwotę 4.290.902,99 zł. 13_ Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną akcję serii C wynosi 0,61 zł. Podstawa prawna szczegółowa: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133.
więcej
6/2016
29.01.2016
13:01
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2016 roku: I. Raporty kwartalne:
 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2016 roku - 16 maja 2016 r.
 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku -14 listopada 2016 r.
II. Raport półroczny:
 • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku - 30 sierpnia 2016 r.
III. Raport roczny:
 • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok - 21 marca 2016 r.
Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2015 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2016 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze; Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową Podstawa prawna szczegółowa: § 103 w zw. z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
EBI 1/2016
28.01.2016
10:58
EBI - Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Enter Air Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami   I.Z.1.8. zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców, Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka sporządziła prospekt emisyjny, w którym zaprezentowała dane finansowe od 2012 r. Tym samym Spółka będzie stosować się do powyższej zasady w przyszłości, jednak nie zamierza prezentować danych finansowych za okresy wcześniejsze niż rok 2012.   I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji, Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie posiada szczegółowych wytycznych i regulacji w zakresie polityki różnorodności, jednak Spółka dobierając osoby mające pełnić funkcje w Zarządzie, Radzie Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów, bierze pod uwagę przede wszystkim ich kompetencje, wiedzę i doświadczenie oraz kwalifikacje branżowe, nie kierując się przy tym kryteriami niedozwolonymi, w szczególności kryterium płci czy wieku. Powyższe ma na celu jak najlepsze dopasowanie kadry menedżerskiej do potrzeb Spółki oraz najbardziej efektywne spełnianie zadań przed nimi stawianych. Spółka przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie niedyskryminacji oraz równego traktowania. Zgodnie z przyjętymi w Grupie zasadami, funkcje członków Zarządu powierzone są akcjonariuszom założycielom Enter Air sp. z o.o., będącymi jednocześnie twórcami modelu biznesowego, pozycji i wartości Grupy. Spółka zapewnia zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w Radzie Nadzorczej. Jednocześnie, funkcję Prezesa Zarządu Enter Air Services sp. z o.o. pełni kobieta. I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka nie stosuje powyższej zasady. W związku z tym, iż spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, nie przewiduje także umieszczania na stronie internetowej informacji o planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.   I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób, jak również forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń zapewniają wysoki stopień transparentności oraz ochrony praw wszystkich akcjonariuszy, a wykorzystanie zapisu wideo mogłoby się wiązać ze znacznymi kosztami oraz potencjalnymi trudnościami natury organizacyjno-technicznej.   I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Nie ma zastosowania. Spółka zamierza jedynie częściowo wdrożyć powyższą zasadę i prowadzić stronę internetową w języku angielskim, z wyłączeniem tłumaczenia raportów bieżących i okresowych. Akcje Spółki nie są notowane w indeksie WIG20 oraz mWIG40. Ponadto, nie przemawia za tym struktura akcjonariatu. W ocenie Emitenta stosowanie częściowo powyższej zasady nie wpłynie negatywnie na komunikację z inwestorami ani na realne pogorszenie praw akcjonariuszy. Jednocześnie wprowadzenie powyższej zasady spowoduje dla Spółki znaczące obciążenia organizacyjne i finansowe.   Zarząd i Rada Nadzorcza   II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika I do Zalecenia Komisji Europejskiej, o którym mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Ze względu na wielkość, strukturę oraz charakter Spółki w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonują wszystkie komitety określone w Załączniku I do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. W Spółce powołany został komitet audytu.   II.Z.10.1. ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej; Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W Spółce nie zostały powołane osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance, a obszary te są zawarte w indywidualnych obszarach odpowiedzialności kierownictwa Spółki. Przekrojowa ocena sytuacji Spółki w tym zakresie nie będzie sporządzana przez Radę Nadzorczą. Systemy i funkcje wewnętrzne   III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W Spółce obecnie nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza przestrzegać powyższej zasady.   III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza przestrzegać powyższej zasady.   III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. W Spółce nie jest powołana taka osoba. W przypadku powołania takiej osoby Emitent zamierza przestrzegać powyższej zasady.   Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami   IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania i transmitowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka będzie jednak rejestrować przebieg obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu audio oraz udostępniać, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na swojej stronie internetowej taki zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.   IV.Z.3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na walnych zgromadzeniach. Komentarz spółki dotyczący sposobu stosowania powyższej zasady. Spółka zamierza stosować powyższą zasadę jedynie częściowo. Wyłączając udział przedstawicieli telewizji, co może naruszyć prawo do wizerunku poszczególnych akcjonariuszy, Spółka nie wyklucza udziału w obradach Walnego Zgromadzenia przedstawicieli innych mediów. W ocenie Spółki, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie o Raportach, w sposób wystarczający regulują realizowanie przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych dotyczących jawności i transparentności obrad Walnego Zgromadzenia, jak również spraw stanowiących jego przedmiot. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi   V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka, ze względu na swój rozmiar, nie wprowadza szczegółowych regulacji wewnętrznych w sprawie kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów. Spółka przestrzega bezwzględnie obowiązujących regulacji prawa, w tym przepisów kodeksu spółek handlowych, dotyczących sprzeczności interesów, a zapisy zawarte w dokumentach korporacyjnych dotyczące unikania konfliktu interesów, w tym w szczególności obowiązku wstrzymywania się od głosu w razie występowania konfliktu interesów oraz kompetencje Rady Nadzorczej do wyrażania zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi są wystarczającymi środkami zapewniającymi zapobieganie konfliktom interesów. Wynagrodzenia VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Nie ma zastosowania. W Spółce nie został ustanowiony żaden program motywacyjny, który przyznawałby akcje lub instrumenty powiązane z akcjami Spółki pracownikom czy menadżerom Spółki.
więcej
5/2016
14.01.2016
22:48
Zawiadomienie o zawarciu umowy o pełnienie funkcji Animatora Emitenta
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje,iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2016 roku, powziął wiadomość o obustronnym podpisaniu umowy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. – Domem Maklerskim BZ WKB z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, 50-950 Wrocław o pełnienie funkcji Animatora Emitenta na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA dla akcji na okaziciela, praw do akcji i praw poboru akcji, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a także postanowień Regulaminu Giełdy oraz innych uregulowań wydanych przez KNF, organy Giełdy oraz KDPW SA. Animator zobowiązał się w szczególności do podtrzymywania wolumenu i płynności obrotu akcjami Emitenta przez składanie zleceń kupna i sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i będzie obowiązywać od 18 stycznia 2016 r., o ile Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nie wyrazi sprzeciwu na wykonywanie funkcji animatora emitenta na podstawie Umowy. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca.
więcej
4/2016
14.01.2016
14:36
Zawiadomienie o wyborze Baker Tilly Poland Assurance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015 roku Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, wybrała Baker Tilly Poland Assurance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, jako podmiot uprawniony do:
 1. badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 2. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.,
 3. przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.,
 4. przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2016 r.,
 5. badania jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
 6. badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający wykonanie przedmiotu umowy. Baker Tilly Poland Assurance sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3790. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Baker Tilly Poland Assurance sp. z o.o. badała jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
więcej
3/2016
13.01.2016
21:20
Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji zwykłych na okaziciela serii C
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia2016 r. Spółka otrzymała od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwałę Zarządu GPW nr 30/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r., w której Zarząd GPW wyznacza na dzień 14 stycznia 2016 r. dzień ostatniego notowania 7.000.000 (siedmiu milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1zł (jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLENTER00041”. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 13 stycznia2016r. Spółka otrzymała od GPW uchwałę Zarządu GPW nr 31/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r., w której Zarząd GPW postanawia wprowadzić z dniem15 stycznia 2016 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 stycznia 2016 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLENTER00017” oraz notować akcje Spółki w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „ENTER” i oznaczeniem „ENT”.
więcej
2/2016
13.01.2016
21:17
Warunkowa rejestracja akcji serii C w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 13 stycznia 2016 r. Spółka otrzymała od Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) uchwałę nr 17/16 Zarządu KDPW z dnia 13 stycznia 2016 r., zgodnie, z którą Zarząd KDPW postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 7.000.000(siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 października 2015 r. oraz oznaczyć je kodem PLENTER00017, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Zarejestrowanie w KDPW akcji serii C nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do akcji oznaczonych kodem PLENTER00041, w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji, o której mowa powyżej, nie wcześniej jednak niż we wskazanym w tej decyzji dniu wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Informacja o zarejestrowaniu akcji serii C pod kodem PLENTER00017 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.
więcej
1/2016
12.01.2016
18:49
Zawiadomienie o zawarciu znaczącej umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
Zarząd Spółki Enter S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2016 roku, powziął wiadomość o obustronnym podpisaniu umowy zawartej pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 28.12.2015 r. Umowa dotyczy sprzedaży oraz dostawy paliwa używanego w statkach powietrznych Enter Air i obejmuje dostawy do następujących lokacji: BZG, GDN, KRK, KTW, LCJ, POZ, SZZ i WAW w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Szacunkowa, łączna wartość umowy to: 93 mln PLN. Umowa została sporządzona w oparciu o modelową umowę IATA (IATA Model Terms and Conditions for Aviation Fuel Supply, wersja 4, październik 2013). Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Umowa została uznana za znacząca ze względu na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.
więcej
okresowe
29.05.2024
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej