Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
7/2021
2.06.2021
14:32
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2021 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. . Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.
 8. Przeznaczenie zysku za rok 2020.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 i 2020.
 12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
więcej
6/2021
26.05.2021
17:55
Wybór PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 26 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki, podęła uchwałę w sprawie przedłużenia umowy o badanie sprawozdań finansowych i wyboru PKF Consult sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Warszawie, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia: 1. śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., 2. sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego Enter Air S.A. sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, 3. Śródrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. 4. sprawozdania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za rok obrotowy 2022. Aneks do umowy z PKF Consult sp. z o.o. sp. k. zostanie zawarty na okres umożliwiający wykonanie powierzonych czynności. PKF Consult sp. z o.o. sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 477. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Spółka korzystała z usług PKF Consult sp. z o.o. sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2017, 2018, 2019 i 2020 rok.   Podstawa prawna szczegółowa: Art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE).
więcej
5/2021
26.05.2021
17:50
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2020
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 26 maja 2021 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 6.488.738,37- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 37/100 złotych) za rok obrotowy 2020 w następujący sposób: 1) całą kwotę, tj. 6.488.738,37- zł (sześć milionów czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści osiem 37/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę w przyszłych okresach; 2) odstąpić od wypłaty dywidendy. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID – 19, a tym samym utrzymującą się niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, Zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
więcej
4/2021
10.05.2021
16:06
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje że w dniu dzisiejszym tj. 10 maja 2021 roku Spółka otrzymała od pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki powiadomienie o transakcji na akcjach, o którym mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.
więcej
3/2021
09.02.2021
15:10
Podpisanie umowy pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju dotyczącej udzielenia pożyczki płynnościowej
Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Enter Air sp. z o.o. a Polskim Funduszem Rozwoju S.A. Umowa dotyczy udzielenia Spółce pożyczki płynnościowej w kwocie w kwocie 287.000.000 zł w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm ("Umowa"). Warunki na jakich została zawarta Umowa nie różnią się od tych, które Spółka wskazała w raporcie bieżącym nr 2/2021. Umowa zawiera standardowe postanowienia stosowane przy umowach podobnej wielkości, w tym w zakresie zabezpieczeń m.in. na majątku Spółki.
więcej
2/2021
21.01.2021
12:27
Powzięcie informacji dotyczącej podjęcia decyzji dotyczącej udzielenia finansowania programowego na rzecz spółki zależnej Emitenta
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że powziął informację o przyznaniu spółce zależnej Enter Air Sp. z o.o. przez Polski Fundusz Rozwoju („PFR”) pożyczki w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm ("Program"). Wsparcie w ramach Programu nastąpi w formie pożyczki płynnościowej w kwocie 287.000.000 zł. Uzyskane środki służą poprawie bieżącej płynności Grupy. Uruchomienie pożyczki nastąpi po wynegocjowaniu i podpisaniu umowy pożyczki oraz po spełnieniu warunków w niej zawartych. Umowa pożyczki będzie zawierała standardowe postanowienia stosowane przy umowach podobnej wielkości, w tym w zakresie zabezpieczeń. Zarząd Spółki spodziewa się, że zakończenie negocjacji z PFR i podpisanie umowy pożyczki nastąpi w styczniu 2021 r., a jej uruchomienie w lutym 2021 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietna 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
więcej
1/2021
08.01.2021
13:23
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2021 roku: I. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok - 30 kwietnia 2021 r. II. Skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku – 31 maja 2021 r. III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 30 września 2021 r. IV. Skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - 29 listopada 2021 r. Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r i ostatni kwartał 2021 r. Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 2 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
okresowe
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej