Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
04/2020
17.03.2020
12:27
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Treść otrzymanego Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
03/2020
16.03.2020
10:00
Uaktualnione stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
W uzupełnieniu informacji przekazanych raportem ESPI z dnia 13 marca 2020 roku, mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z Koronawirusem COVID-19, w szczególności wprowadzeniem z dniem 15 marca 2020 roku ograniczeń w ruchu lotniczym do/z Polski, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa"). Aktualnie Grupa, zgodnie z poleceniem Władz RP, prowadzi operacje przywożenia turystów polskich z zagranicy. Wykonujemy też normalne operacje zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów. Pomimo działania w trybie sztabu kryzysowego, operacje odbywają się bez zakłóceń. Zarząd Spółki współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami. Aktualnie sytuacja finansowa Grupy nadal jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań.
więcej
02/2020
13.03.2020
13:25
Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
Mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z koronawirusem COVID-19, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”)przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa")  w związku z epidemią koronawirusa. W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 roku Grupa wykonała 2208 operacji lotniczych, wobec 1730 w analogicznym okresie roku 2019 roku, co stanowi wzrost przewozów handlowych o około 28 % r/r. Aktualnie Grupa zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich zaleceń oraz ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych. Grupa współpracuje w tym zakresie z władzami lotniczymi. W ramach istniejących ograniczeń realizujemy kontrakty zawarte z biurami podróży. Jednocześnie Zarząd Spółki współpracuje także z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na wypadek pogorszenia się sytuacji. Na dzień niniejszego raportu, sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań. Między innymi, Grupa oczekuje na dostawę dwóch dodatkowych samolotów. Niezależnie od powyższego, Spółka jest gotowa na szereg scenariuszy awaryjnych, w tym na maksymalne ograniczenie kosztów stałych, m.in. kosztów leasingów na kilka miesięcy. Aktualnie Spółka pracuje nad zapewnieniem wystarczających zasobów do realizacji kontraktów na sezon Lato 2020.
więcej
01/2020
16.01.2020
12:15
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 30 listopada 2020 r.   Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 r i II kwartał 2020 r. Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 2 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
okresowe
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej