Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
7/2020
27.05.2020
14:38
Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 maja 2020 roku. W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 1 czerwca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 15 lipca 2020 roku.
  Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
06/2020
13.05.2020
12:09
Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których publikację zaplanowano na dzień 15 maja 2020 r., zostaje przesunięty ma dzień 22 maja 2020 roku.
  Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
05/2020
28.04.2020
15:28
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku. W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których publikację pierwotnie zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2020 r., zostaje przesunięty ma dzień 15 maja 2020 roku.
  Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
04/2020
17.03.2020
12:27
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Treść otrzymanego Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
03/2020
16.03.2020
10:00
Uaktualnione stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
W uzupełnieniu informacji przekazanych raportem ESPI z dnia 13 marca 2020 roku, mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z Koronawirusem COVID-19, w szczególności wprowadzeniem z dniem 15 marca 2020 roku ograniczeń w ruchu lotniczym do/z Polski, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa"). Aktualnie Grupa, zgodnie z poleceniem Władz RP, prowadzi operacje przywożenia turystów polskich z zagranicy. Wykonujemy też normalne operacje zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów. Pomimo działania w trybie sztabu kryzysowego, operacje odbywają się bez zakłóceń. Zarząd Spółki współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami. Aktualnie sytuacja finansowa Grupy nadal jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań.
więcej
02/2020
13.03.2020
13:25
Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
Mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z koronawirusem COVID-19, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”)przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa")  w związku z epidemią koronawirusa. W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 roku Grupa wykonała 2208 operacji lotniczych, wobec 1730 w analogicznym okresie roku 2019 roku, co stanowi wzrost przewozów handlowych o około 28 % r/r. Aktualnie Grupa zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich zaleceń oraz ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych. Grupa współpracuje w tym zakresie z władzami lotniczymi. W ramach istniejących ograniczeń realizujemy kontrakty zawarte z biurami podróży. Jednocześnie Zarząd Spółki współpracuje także z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na wypadek pogorszenia się sytuacji. Na dzień niniejszego raportu, sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań. Między innymi, Grupa oczekuje na dostawę dwóch dodatkowych samolotów. Niezależnie od powyższego, Spółka jest gotowa na szereg scenariuszy awaryjnych, w tym na maksymalne ograniczenie kosztów stałych, m.in. kosztów leasingów na kilka miesięcy. Aktualnie Spółka pracuje nad zapewnieniem wystarczających zasobów do realizacji kontraktów na sezon Lato 2020.
więcej
01/2020
16.01.2020
12:15
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 30 listopada 2020 r.   Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 r i II kwartał 2020 r. Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 2 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
okresowe
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej