Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
7/2024
29.05.2024
11:32
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2024 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („ZWZ”). Porządek obrad:
 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2023.
 8. Podział zysku za rok 2023.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.
 12. Zmiana Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A.
 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad wraz z ich uzasadnieniem. Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
więcej
6/2024
21.05.2024
12:43
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2023
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 21 maja 2024 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023. Stosownie do powyższej uchwały zarząd rekomenduje, aby pod warunkiem całkowitej spłaty przez Spółkę zależną, Enter Air sp. z o.o.: (i) umowy pożyczki płynnościowej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 9 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami; (ii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 30 września 2021 r. z późniejszymi zmianami; (iii) umowy pożyczki preferencyjnej w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Dużych Firm” z dnia 31 marca 2022 r. ("Umowy Finansowania") do dnia 14 sierpnia 2024 r. ("Warunek Wypłaty Dywidendy") a) całkowity zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie netto 46.251.534,58 zł (czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złotych pięćdziesiąt osiem groszy); oraz b) kapitał zapasowy zgromadzony w latach ubiegłych w kwocie 30.940.965,42 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści dwa grosze); łącznie 77.192 500,00 złotych, (siedemdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)  tj. 4,40 zł na jedną akcję został w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy. Z zastrzeżeniem spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, Zarząd Spółki postanowił zarekomendować wyznaczenie dnia dywidendy na dzień 15 sierpnia 2024 r., a terminu wypłaty dywidendy na dzień 28 sierpnia 2024 r.  W przypadku braku spełnienia Warunku Wypłaty Dywidendy z uwagi na warunki rynkowe lub techniczne, Zarząd rekomenduje aby dywidenda nie została wypłacona a zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 46.251.534,58 zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. Zarząd Spółki postanowił, iż uchwałę w sprawie spełnienia się lub braku spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy podejmie: (i) niezwłocznie po dokonaniu spłaty pożyczek wynikających z Umów Finansowania lub (ii) powzięciu informacji o braku możliwości spełnienia się Warunku Wypłaty Dywidendy, nie później niż w dniu 14 sierpnia 2024 r. o czym Spółka poinformuje w formie raportu bieżącego. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2023 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
więcej
5/2024
08.03.2024
12:21
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 08 marca 2024 roku, pomiędzy spółką zależną Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarta została Umowa czarteru lotniczego (Lato 2024 – Zima 2024/2025) dotycząca usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2025 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 227.000.000,00 USD netto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 894.198.400,00 zł netto (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta  złotych) według kursu średniego NBP z dnia 08 marca 2024 r. (Tabela  049/A/NBP/2024) wynoszącego 3,9392 zł. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.  
więcej
4/2024
5.03.2024
13:13
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z ITAKA FLY sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 5 marca 2024 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a ITAKA FLY sp. z o.o. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz z załogą na sezon Lato 2024 oraz Zima 2024/25, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2025 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy dotycząca sezonu turystycznego Lato 2024 oraz Zima 2024/2025 wynosi ok.: 74.500.000,00 USD (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 296.793.100,00 zł (słownie dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto złotych) według kursu średniego NBP z dnia 5 marca 2024 (Tabela nr 046/A/NBP/2024) wynoszącego 3,9838. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
3/2024
06.02.2024
13:39
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Coral Travel Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2024 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2024 oraz Zima 2024/25, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 22 kwietnia 2025 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 125 702 534,00 USD (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery dolary amerykańskie), co stanowi równowartość 508 894 138,65  zł (słownie: pięćset osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści osiem 65/100 złotych) według kursu średniego NBP (Tabela nr 026/A/NBP/2024) z dnia 6 lutego 2024 r. wynoszącego 4,0484 zł. Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
2/2024
18.01.2024
14:34
Zawarcie Aneksu do Umowy Czarteru z Rainbow Tours S.A. na sezon lato 2024 oraz zima 2024/2025
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2024 roku pomiędzy spółką zależną od Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. został zawarty aneks („Aneks”) do Umowy Charteru (Air Charter Transport Agreement) z dnia 24 lutego 2023 roku dotyczącej usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego („Umowa Czarteru”). Umowa Czarteru reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu we wskazanym w niej okresie. Aneks określa zakres programu handlowego Umowy Czarteru obejmujący sezon lato 2024 i zima 2024/2025. Zgodnie z Aneksem wartość programu handlowego wyniesie ok. 90 400 000 USD (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 365 550 480,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych polskich) według kursu średniego NBP z dnia 18 stycznia 2024 r. wynoszącego 4,0437 (tabela nr  013/A/NBP/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku). Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Aneksu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Aneksu może różnić się od podanych wyżej szacunków. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie Czarteru. Ponadto Aneks nie wprowadza do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. we współpracy z tour operatorami.
więcej
1/2024
18.01.2024
14:20
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku:
 • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 25 kwietnia 2024 r.
 • Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 29 maja 2024 r.
 • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 26 września 2024 r.
 • Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 28 listopada 2024 r.
  Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r i ostatni kwartał 2024 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.
więcej
okresowe
29.05.2024
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej