www.enterair.pl
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/04/2022
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENTER AIR S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku
z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
za 2021 rok
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza
Enter Air S.A. („Emitent”) oświadcza, że:
a) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji
Komitetu Audytu radzie, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie
niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz w
zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że przestrzegane
przepisy dotyczące funkcjonowania Rady Nadzorczej,
c) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Rada Nadzorcza Enter Air S.A.