Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2023
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENTER AIR S.A.
dotyczące funkcjonowania Komitetu Audytu w związku
z publikacją jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego
za 2022 rok
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt. 8) oraz § 71 ust. 1 pkt. 8) rozporządzenia Ministra Finansów
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada
Nadzorcza Enter Air S.A. (
„Emitent
”) oświadcza, że:
a) przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań
odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, oraz
w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) Komitet Audytu wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 r.