Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 3/04/2023
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENTER AIR S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza spółki Enter Air S.A. (
„Spółka
”)
oświadcza, że:
1) Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za 2022 rok zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej,
2) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej,
3) w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
27 kwietnia 2023 r.
Rada Nadzorcza Enter Air S.A.