Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/04/2023
OCENA RADY NADZORCZEJ ENTER AIR S.A.
wraz z uzasadnieniem dotycząca Sprawozdań z działalności i Sprawozdań finansowych
w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym
Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, art. 19 ust. 2 Statutu Enter Air S.A. oraz
§ 70 ust. 1 pkt. 14) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29
marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza spółki Enter Air S.A. po rozpatrzeniu:
a) sprawozdania finansowego Enter Air S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.,
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok 2022,
e) sprawozdania Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok 2022,
f) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok 2022,
pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdania finansowe w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami i potwierdza, że zawierają informacje oddające sytuację majątkową i finansową spółki
Enter Air S.A. oraz Grupy Kapitałowej Enter Air S.A.
Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, że wyżej wymienione sprawozdania zostały sporządzone
w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność ocenianych sprawozdań,
co do ich zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń
i znajduje potwierdzenie w sprawozdaniach z badania biegłego rewidenta.
Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Enter Air S.A. za rok 2022 oraz
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. za rok 2022 zgodne
z informacjami zawartymi w sprawozdaniach finansowych. Zapisy umieszczone w Sprawozdaniu Zarządu
z działalności Enter Air S.A. za rok 2022 oraz w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Enter Air S.A. za rok 2022 są zgodne z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym.
Warszawa, dnia 27 kwietnia 2023 r.