Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
14/2020
19.08.2020
11:55
Zawarcie pakietu umów dotyczących samolotów Boeing Model 737-8 pomiędzy spółką Enter Air Sp. z o.o. a Boeing Company
Zarząd Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym spółka Enter Air Sp. z o.o. (spółka zależna Enter Air S.A.) zawarła ze spółką The Boeing Company pakiet umów dotyczących współpracy pomiędzy tymi spółkami w odniesieniu do samolotów Boeing Model 737-8. Pakiet przedmiotowych umów dotyczy trzech następujących elementów: rozliczenia odszkodowania za straty poniesione przez spółkę Enter Air Sp. z o.o. w wyniku uziemienia samolotów B737-8 MAX, porozumienia w sprawie przesunięcia planowanych dostaw 4 niedostarczonych jeszcze samolotów, a także zamówienia 2 dodatkowych samolotów typu Boeing Model 737-8 oraz opcji na kolejne 2 samoloty w perspektywie najbliższych 7 lat. Ze względu na klauzule poufności zawarte w przedmiotowych umowach, Spółka nie może przekazać do publicznej wiadomości informacji odnośnie wysokości kwot ani szczegółów uzyskanych odszkodowań. Zarząd ocenia, iż zawarty pakiet umów oraz ich realizacja będą miały pozytywny wpływ na sytuację Spółki.
więcej
13/2020
06.08.2020
10:26
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 sierpnia 2020 r.
więcej
12/2020
06.08.2019
10:19
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku
Zarząd spółki Enter Air S.A. "Spółka" przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ZWZ" zwołane na dzień i zakończone w dniu 5 sierpnia 2020 roku. Spółka informuje, że Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie internetowej Spółki w dniu 10 lipca 2020 r. raportem bieżącym nr 10/2020. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
więcej
11/2020
28.07.2020
15:32
Aktualizacja terminu przekazania raportu za I kwartał 2020 r.
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie przesunięcia terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku, w związku z § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) przekazuje zaktualizowany termin publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku:
  1. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 31 lipca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 29 lipca 2020 roku.
Zmiana terminu publikacji ww. raportu wynika z potwierdzenia możliwości jego przygotowania w terminie wcześniejszym, co w dacie publikacji raportu 9/2020 obarczone było znaczną dozą niepewności z uwagi na stan pandemii spowodowany przez COVID-19, w tym m.in. utrudnioną w związku z tym komunikację i system pracy zdalnej. Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.
więcej
10/2020
10.07.2020
17:48
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 "Spółka", działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 5 sierpnia 2020 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. . Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa "ZWZ". Porządek obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2019. 8.Przeznaczenie zysku za rok 2019. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 11.Uchwalenie przygotowanej przez Zarząd nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ENTER AIR S.A. 12.Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad.
więcej
9/2020
10.07.2020
17:08
Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 maja 2020 roku oraz raporcie bieżącym nr 7/2020 z dnia 27 maja 2020 roku. W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 15 lipca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 31 lipca 2020 roku.
  Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.
więcej
8/2020
2.07.2020
15:40
Rekomendacja Zarządu w przedmiocie podziału zysku Enter Air S.A. za rok 2019
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 2 lipca 2020 r., podjął uchwałę w przedmiocie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku w zakresie rekomendacji podziału zysku netto w kwocie 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) za rok obrotowy 2019 w następujący sposób:
  • 1)całą kwotę tj. 25.887.458 zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
  • 2)odstąpić od wypłaty dywidendy.
Z uwagi na stan epidemii COVID – 19, który spowodował poważną niepewność co do sytuacji gospodarczej w kolejnych miesiącach, Zarząd wskazał, że celowe jest wstrzymanie się z dokonywaniem wypłaty dywidendy i gromadzenie środków finansowych celem zapewnienia stabilności finansowej Spółki w bieżącym roku. Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych wniosek Zarządu został skierowany do Rady Nadzorczej Spółki, która pozytywnie go zaopiniowała. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
więcej
7/2020
27.05.2020
14:38
Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 6/2020 z dnia 13 maja 2020 roku. W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku – zaplanowana na 1 czerwca 2020 r. zostaje przesunięta na dzień 15 lipca 2020 roku.
  Pozostałe przyszłe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
06/2020
13.05.2020
12:09
Przesunięcie terminu przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku oraz w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których publikację zaplanowano na dzień 15 maja 2020 r., zostaje przesunięty ma dzień 22 maja 2020 roku.
  Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa: § 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
05/2020
28.04.2020
15:28
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”), na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) w związku z art. 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622 z późn. zm.) informuje o zmianie terminów na opublikowanie przez Emitenta raportów okresowych pierwotnie podanych w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku. W tym celu Zarząd Emitenta podaje nowe terminy publikacji wskazanych poniżej raportów okresowych:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok, których publikację pierwotnie zaplanowano na dzień 30 kwietnia 2020 r., zostaje przesunięty ma dzień 15 maja 2020 roku.
  Pozostałe terminy przekazane raportem bieżącym nr 01/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku pozostają bez zmian.   Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
04/2020
17.03.2020
12:27
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 17 marca 2020 r. Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Polanieckiego – Członka Zarządu Spółki zawiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Treść otrzymanego Powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
więcej
03/2020
16.03.2020
10:00
Uaktualnione stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
W uzupełnieniu informacji przekazanych raportem ESPI z dnia 13 marca 2020 roku, mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z Koronawirusem COVID-19, w szczególności wprowadzeniem z dniem 15 marca 2020 roku ograniczeń w ruchu lotniczym do/z Polski, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”) przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa"). Aktualnie Grupa, zgodnie z poleceniem Władz RP, prowadzi operacje przywożenia turystów polskich z zagranicy. Wykonujemy też normalne operacje zakontraktowane przez zagranicznych kontrahentów. Pomimo działania w trybie sztabu kryzysowego, operacje odbywają się bez zakłóceń. Zarząd Spółki współpracuje z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na czas kryzysu. Wykonywane rejsy są na bieżąco przedpłacane zgodnie z kontraktami. Aktualnie sytuacja finansowa Grupy nadal jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań.
więcej
02/2020
13.03.2020
13:25
Stanowisko Emitenta wobec obecnej sytuacji w kraju w związku z epidemią koronawirusa COVID-19.
Mając na względzie zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z zawirowaniami na rynku związanymi z koronawirusem COVID-19, Zarząd Enter Air S.A. („Spółka bądź „Emitent”)przekazuje informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Enter Air S.A. ("Grupa")  w związku z epidemią koronawirusa. W okresie od 1 stycznia do 12 marca 2020 roku Grupa wykonała 2208 operacji lotniczych, wobec 1730 w analogicznym okresie roku 2019 roku, co stanowi wzrost przewozów handlowych o około 28 % r/r. Aktualnie Grupa zobowiązana jest do stosowania się do wszelkich zaleceń oraz ograniczeń w wykonywaniu operacji lotniczych. Grupa współpracuje w tym zakresie z władzami lotniczymi. W ramach istniejących ograniczeń realizujemy kontrakty zawarte z biurami podróży. Jednocześnie Zarząd Spółki współpracuje także z bankami i innymi instytucjami finansowymi w celu zapewnienia odpowiedniego zapasu środków na wypadek pogorszenia się sytuacji. Na dzień niniejszego raportu, sytuacja finansowa Grupy jest stabilna, a Zarząd Emitenta nie dostrzega zagrożenia dla terminowego wywiązywania się przez Grupę z wymagalnych zobowiązań. Między innymi, Grupa oczekuje na dostawę dwóch dodatkowych samolotów. Niezależnie od powyższego, Spółka jest gotowa na szereg scenariuszy awaryjnych, w tym na maksymalne ograniczenie kosztów stałych, m.in. kosztów leasingów na kilka miesięcy. Aktualnie Spółka pracuje nad zapewnieniem wystarczających zasobów do realizacji kontraktów na sezon Lato 2020.
więcej
01/2020
16.01.2020
12:15
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2020 roku Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok - 30 kwietnia 2020 r. Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 roku – 1 czerwca 2020 r. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r. Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku - 30 listopada 2020 r.   Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2019 r i II kwartał 2020 r. Podstawa prawna szczegółowa:
  • 80 ust. 1 w zw. z § 79 ust. 2 oraz § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
więcej
okresowe
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej