Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
3/2024
06.02.2023
13:39
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Coral Travel Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2024 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Coral Travel Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2024 oraz Zima 2024/25, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 22 kwietnia 2025 roku i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 125 702 534,00 USD (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset dwa tysiące pięćset trzydzieści cztery dolary amerykańskie), co stanowi równowartość 508 894 138,65  zł (słownie: pięćset osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści osiem 65/100 złotych) według kursu średniego NBP (Tabela nr 026/A/NBP/2024) z dnia 6 lutego 2024 r. wynoszącego 4,0484 zł. Spółka wyjaśnia, że łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
2/2024
18.01.2024
14:34
Zawarcie Aneksu do Umowy Czarteru z Rainbow Tours S.A. na sezon lato 2024 oraz zima 2024/2025
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 18 stycznia 2024 roku pomiędzy spółką zależną od Enter Air S.A. - Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. został zawarty aneks („Aneks”) do Umowy Charteru (Air Charter Transport Agreement) z dnia 24 lutego 2023 roku dotyczącej usług czarterowych, która jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego („Umowa Czarteru”). Umowa Czarteru reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu we wskazanym w niej okresie. Aneks określa zakres programu handlowego Umowy Czarteru obejmujący sezon lato 2024 i zima 2024/2025. Zgodnie z Aneksem wartość programu handlowego wyniesie ok. 90 400 000 USD (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 365 550 480,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych polskich) według kursu średniego NBP z dnia 18 stycznia 2024 r. wynoszącego 4,0437 (tabela nr  013/A/NBP/2024 z dnia 18 stycznia 2024 roku). Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Aneksu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Aneksu może różnić się od podanych wyżej szacunków. Aneks nie zmienia pozostałych istotnych warunków współpracy i rozliczeń zawartych w łączącej strony Umowie Czarteru. Ponadto Aneks nie wprowadza do ww. Umowy postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air Sp. z o.o. we współpracy z tour operatorami.
więcej
1/2024
18.01.2024
14:20
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2024 roku:
  • Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 rok – 25 kwietnia 2024 r.
  • Skonsolidowany raport za I kwartał 2024 roku – 29 maja 2024 r.
  • Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku – 26 września 2024 r.
  • Skonsolidowany raport za III kwartał 2024 roku – 28 listopada 2024 r.
  Zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim  („Rozporządzenie”), Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2024 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2024 r i ostatni kwartał 2024 r. Jednocześnie Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych, lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem raportu okresowego. Z kolei zgodnie z art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR w okolicznościach określonych w przepisach, Emitent może zezwolić osobie pełniącej obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego.
więcej
okresowe
29.11.2022
17:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:31
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2022
17:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2022
17:11
więcej
29.11.2021
17:15
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
31.05.2021
17:24
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.11.2020
23:52
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.07.2020
2:03
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2019
17:09
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2019
21:44
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
29.11.2018
21:16
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
30.05.2018
23:40
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej