www.enterair.pl
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Szanowni Państwo,
chciałbym przedstawić skonsolidowane sprawozdanie Grupy Enter Air S.A. za 2021 rok. Rok ten był dla lotnictwa
okresem stopniowej poprawy po najgorszym roku w historii, 2020. Branża lotnicza nadal cierpiała z powodu
ograniczeń związanych z pandemią. Ograniczenia w 2020 r. dotyczyły nie tylko pasażerów chorych, ale także
zdrowych, którzy pomimo negatywnych testów podlegali w wielu krajach pod obowiązek kwarantanny. Walka
z pandemią była chaotyczna. Władze zmieniały zdanie na temat ograniczeń z dnia na dzień, co spowodowało trwały
spadek ruchu lotniczego sięgający w niektórych okresach 2020 roku ponad 85%. Przetrwanie tego roku zależało od
szybkości podejmowania decyzji, elastyczności modelu biznesowego oraz od pomocy publicznej. Model biznesowy
Enter Air sprawdził się wyśmienicie i pomimo poniesienia sporych strat, były one dużo mniejsze w porównaniu
z lotniczą konkurencją. Enter Air umocnił swoją pozycję na tle konkurentów. Lataliśmy średnio dwa razy więcej niż
rynek.
Rynek lotniczy na którym działamy nie jest łatwy. Od 11 lat co roku spada na rynek turystyczny jakaś „plaga”,
w postaci katastrof, wybuchów wulkanów, ruchów wolnościowych, wojen i zamachów, kryzysów imigracyjnych, czy
wysokich cen paliwa. Mimo to, branża utrzymuje dynamiczny trend wzrostowy popytu. Jednak aby skorzystać z tego
trendu należy utrzymywać niskokosztowy model biznesowy zapewniając niskie ceny dla klientów. Jest to obecnie
bardzo trudne ze względu na straty jakie poniosły wszystkie firmy będące w łańcuchu dostaw usług dla lotnictwa,
które to straty wymuszają podwyżki. Nie wszyscy bowiem wykorzystali czas kryzysu do restrukturyzacji kosztów tak
jak Enter Air. Nasz model biznesowy został zaprojektowany w czasie głębokiego kryzysu i jest odporny na większość
zagrożeń i negatywnych trendów dzięki czemu Grupa relatywnie dobrze przetrwała trudny rok 2020. Udało nam się
także usprawnić wiele procesów i dopasować model kosztowy do warunków kryzysowych, co powinno
zaprocentować na przyszłość.
W czasie zamykania nieba w Polsce, byliśmy w stanie skutecznie latać na rynkach zagranicznych, biorąc udział w
światowej walce ze skutkami pandemii. Naszą mocną stroną jest oferowanie wysokiej jakości usług przewozowych,
nawet w najtrudniejszych warunkach operacyjnych. Mając do dyspozycji świetnie wyszkolone załogi, własne,
profesjonalne zaplecze operacyjne i techniczne, mogliśmy wykonywać operacje lotnicze zbyt trudne dla 99% linii
lotniczych. Dzięki temu udało nam się wzmocnić naszą rozpoznawalność na kluczowych rynkach Europy. Marka
Enter Air jest coraz bardziej znana i ceniona za granicą jako solidna polska marka. Dzięki przewagom modelu
biznesowego, Grupa Enter Air S.A. osiągnęła w 2021 roku o wiele lepsze obroty i wyniki finansowe niż reszta rynku..
Przychody Grupy wyniosły 1.120.296 tys. zł a strata operacyjna 14.663 tys. zł.
Minione 12 miesięcy były bardzo intensywną pranad wychodzeniem z kryzysu, ale wzrost własnego potencjału
przewozowego (dodanie dwóch samolotów oraz powrót do latania 2 Maxów) a także wykorzystanie warunków
kryzysowych do restrukturyzacji struktury kosztowej daje szansę na szybki powrót do wolumenu obrotów z 2019
roku oraz intensywny rozwój w następnych latach. Grupa jest zarządzana niewielkim, dobrze zorganizowanym
i bardzo profesjonalnym zespołem ludzi, który dzięki precyzyjnie zdefiniowanym zadaniom, wytwarza wartość
dodaną z ponadprzeciętną wydajnością, zwiększając trwale wartość dla akcjonariuszy. Mamy ambicje zostania
najlepszym biznesem lotniczym w Europie.
Początek roku 2022 nadal pozostawał pod wpływem ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, jednak dzięki
masowej akcji szczepień, oraz widocznej już słabnącej fali zachorowań na świecie, prognozy na resztę roku 2022
wydają się być pozytywne. W lutym 2022 roku wybuchła wojna w Ukrainie, wywołując kolejny światowy kryzys. W
rynek lotniczy uderzyło szereg czynników wywołanych przez agresRosji. Ceny paliw wzrosły prawie dwukrotnie,
podrożały też waluty. Czynniki te nie dotykają bezpośrednio naszej grupy, ale mogą wpłynąć na spadek popytu.
Grupa dostrzega jednak także szansę związane z potencjalnym poszukiwaniem tańszej usługi przez zagranicznych
klientów, co może pozwolić nam na szersze wejście na bogate rynki, które do tej pory były dla nas hermetyczne.
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Już dziś notujemy silny popyt ze strony klientów na nowych rynkach zagranicznych. Dbamy też by zapewnić
odpowiednie zasoby własne do obsłużenia odradzającego się ruchu turystycznego w Polsce.
Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania trudno jest określić jak szybko światowa gospodarka, a szczególnie
lotnictwo otrząśnie s ze skutków ograniczeń związanych z pandemią oraz skutkami kryzysu wywołanego przez
wojnę w Ukrainie. Grupa jest przygotowana na różne scenariusze, w 2021 roku Enter Air udowodnił, że w sytuacji
kryzysowej jego model biznesowy był relatywnie bardzo odporny.
Z poważaniem,
Grzegorz Polaniecki