www.enterair.pl
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku
INFORMACJA ZARZĄDU ENTER AIR S.A. W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
Zarząd Enter Air S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) z zgodnie z wymogiem § 70 ust. 1pkt 7 oraz §71
ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), na podstawie
oświadczenia Rady Nadzorczej Enter Air S.A. informuje, że:
1) Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego
Spółki za 2021 rok zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy
audytorskiej,
2) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
3) w Spółce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na
rzecz Emitenta i Grupy przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego
sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Zarząd Enter Air S.A.
Grzegorz Polaniecki Marcin Kubrak Mariusz Olechno Andrzej Kobielski
Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu