Sprawozdanie biegłego rewidenta
Sprawozdanie niezależnego biegłego
rewidenta z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Enter Air S.A.
za rok obrotowy od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
1
Sprawozdanie z badania rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia o rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym
Przeprowadziliśmy badanie załączonego rocznego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Enter Air S.A., zwanej dalej „Grupą”, w której
jednostką dominującą jest Enter Air S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 74, zwana
dalej „Jednostką Dominującą”, za rok obrotowy od dnia
01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., na które składa s
skonsolidowane sprawozdanie z wyniku i całkowitych
dochodów za rok obrotowy kończący się 31.12.2021 r.,
skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
sporządzone na dzień 31.12.2021 r., skonsolidowane
sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowane
sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy
kończący się tego dnia oraz informacje dodatkowe zawierające
znaczące zasady (polityki) rachunkowości i inne informacje
objaśniające.
Sprawozdanie to zostało sporządzone w jednolitym
elektronicznym formacie raportowania zawartym w pliku
elektronicznym przekazanym w ramach pakietu
sprawozdawczego o nazwie „enterair_2021-12-31_pl.zip”
opatrzonym podpisami elektronicznymi Zarządu Jednostki
Dominującej w dniu 29.04.2022 r.
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało
sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości
i sprawozdawczości finansowej określonych
w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości,
Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości
Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjach
ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
zwanych dalej „MSSF UE”.
Naszym zdaniem, załączone roczne skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Enter Air S.A.:
przedstawia rzetelnie i jasno obraz sytuacji majątkowej
i finansowej Grupy na dzień 31.12.2021 r. wyniku
finansowego oraz przepływów pieniężnych za rok
obrotowy kończący się tego dnia zgodnie z mającymi
zastosowanie MSSF UE i przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości,
jest zgodne, we wszystkich istotnych aspektach, co do
formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa,
a także z wpływającymi na jego treść postanowieniami
statutu Jednostki Dominującej,
Podstawa opinii
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy
zgodnie z Krajowymi Standardami Badania, w brzmieniu
Międzynarodowych Standardów Badania, przyjętymi przez
Krajową Radę Biegłych Rewidentów, zwanymi dalej
„Krajowymi Standardami Badania”, ustawą z dnia 11 maja
2017 r.
o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym, zwaną dalej „ustawą o biegłych rewidentach”,
mającymi zastosowanie do badań sprawozdań finansowych
sporządzonych za okresy kończące się 31.12.2021 r. oraz
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych
wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań
finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającym
decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z 27.05.2014,
str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66), zwanym
dalej „Rozporządzeniem 537/2014”.
Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została
opisana w sekcji Odpowiedzialność biegłego rewidenta za
badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego”.
Jesteśmy niezależni od Grupy zgodnie z Międzynarodowym
kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności), zwanym dalej
„Kodeksem IFAC”, przyjętym przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów oraz z wymogami niezależności określonymi
w ustawie o biegłych rewidentach i w Rozporządzeniu
537/2014. Wypełniliśmy także nasze inne obowiązki etyczne
określone w ustawie o biegłych rewidentach, Rozporządzeniu
537/2014 i Kodeksie IFAC.
Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody
badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do
wyrażenia przez nas opinii z badania.
Kluczowe sprawy (kwestie) badania, w tym znaczące ryzyka
istotnego zniekształcenia prezentowane zgodnie z wymogami
Rozporządzenia 537/2014
Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego
zawodowego osądu były najbardziej znaczące podczas
badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO
Dla Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A.