___________________________________________________________________________________________
Enter Air Spółka Akcyjna, ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000441533, kapitał
zakładowy 17.543.750 PLN, NIP: 5272687350, REGON: 146414470
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2022
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ENTER AIR S.A.
o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 i 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa
państwa niebędącego państwem członkowskim Rada Nadzorcza spółki Enter Air S.A. („Spółka”) oświadcza,
że:
1) Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania
finansowego Spółki za 2021 rok zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury
wyboru firmy audytorskiej,
2) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu
i zasadami etyki zawodowej,
3) w Słce przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
4) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę
w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany
z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług
warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r.
Rada Nadzorcza Enter Air S.A.