Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
2/2018
6.02.2018
15:34
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Sunvil International Sales Ltd.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Sunvil International Sales Ltd. z siedzibą w Isleworth (Wielka Brytania) (działającą pod nazwą handlową: „Sunvil Holidays”) zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2018 - Jesień 2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air a jej przedmiot stanowi wzmocnienie bazy operacyjnej Spółki w Wielkiej Brytanii. Umowa, w całości, dotyczy atrakcyjnego dla Enter Air programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW). Jednocześnie nawiązanie współpracy ułatwi Spółce w najbliższym czasie dalsze budowanie programu handlowego z lotniska w London Gatwick. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 6.400.000 USD (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 21.438.720 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) według kursu średniego NBP z dnia 6 lutego 2018 r. wynoszącego 3,3498. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Sunvil International Sales Ltd., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2018
30.01.2018
15:42
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany  raport roczny za 2017 rok - 16 kwietnia 2018 r.
  2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2017 r.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 1 października 2018 r. III. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku -29 listopada 2018 r.   Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 r i II kwartał 2018 r.
więcej
okresowe
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej