Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
8/2018
23.04.2018
12:37
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Zarząd Enter Air S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 kwietnia 2018 r. Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.).
więcej
7/2018
18.04.2018
15:25
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enter Air S.A. w dniu 18 kwietnia 2018 r.
Zarząd spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) w dniu 18 kwietnia 2018 roku, w tym zmiany w Statucie oraz treść załączników do tych uchwał. Spółka informuje, że w związku z niezgłoszeniem propozycji zmian do porządku obrad odstąpiono od podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, a Zgromadzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad zawartym w ogłoszeniu opublikowanym przez Zarząd na stronie www Spółki. W odniesieniu do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia do protokołu zgłoszony został sprzeciw. Nie odstąpiono od innych punktów porządku obrad oraz nie zostały wniesione żadne inne sprzeciwy do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
więcej
6/2018
12.04.2018
15:29
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Airconsulting s.r.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Airconsulting s.r.o. z siedzibą w Pradze (Czechy) zawarta została Umowa Czarteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2018 - Zima 2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 marca 2019 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, na rynku francuskim i hiszpańskim. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 27.430.900 EUR (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset euro), co stanowi równowartość 114.886.095 zł (słownie: sto czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych) według kursu średniego NBP z dnia 12 kwietnia 2018 r. wynoszącego 4,1882 (Tabela nr 072/A/NBP/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r.). Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Airconsulting s.r.o., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
5/2018
11.04.2018
17:18
Zawarcie aneksu do Umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego pomiędzy Enter Air S.A. a Enter Air sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2018 r., pomiędzy Emitentem, a spółką zależną Emitenta - Enter Air sp. z o.o. – zawarty został aneks nr 3 do Umowy o współpracy w zakresie korzystania ze znaku towarowego oraz świadczenia usług z dnia 23 grudnia 2015 r. (dalej: „Aneks”), dotyczący korzystania z graficznego znaku towarowego „enterair” (numer prawa wyłącznego 264355). Na mocy Aneksu zwiększona została opłata, którą Enter Air sp. z o.o. jako licencjobiorca zobowiązany jest uiścić na rzecz Emitenta z tytułu udzielenia licencji za używanie znaku towarowego. Nowa wysokość opłaty to 2.000.000 zł + VAT, za każde przekroczone 100.000.000 zł (sto milionów złotych) całkowitego obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego Licencjobiorcy za rok obrotowy, za który naliczana jest opłata. Poprzednio obowiązująca opłata wynosiła 1.000.000 zł + VAT za każde przekroczone 100.000.000 zł obrotu licencjobiorcy wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego. Opłata licencyjna w nowej wysokości zostanie naliczona w odniesieniu do obrotu Enter Air sp. z o.o. wynikającego z zatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017. W ocenie Zarządu Spółki, zwiększenie opłaty licencyjnej jest uzasadnione zwiększeniem wartości, jaką prezentuje znak towarowy Enter Air.
więcej
4/2018
5.04.2018
17:25
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej Enter Air S.A. w zakresie punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 kwietnia 2018 r.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018, Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza Enter Air S.A., działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki w zw. z  zasadą II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały objętej punktem 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 kwietnia 2018 r., dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Spółka w załączeniu przekazuje treść podjętej uchwały.
więcej
3/2018
22.03.2018
22:09
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Enter Air S.A. i zamierzone zmiany statutu
Zarząd Enter Air Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 441533 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 kwietnia 2018 r., o godzinie 12:00 w Warszawie pod adresem ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa („NWZ”). Porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji zwykłych serii D w całości, oferty publicznej akcji zwykłych serii D, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych serii A, akcji zwykłych serii B, praw do akcji zwykłych serii D oraz akcji zwykłych serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
  8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz treść nowego tekstu jednolitego wraz ze wskazaniem proponowanych zmian.
więcej
2/2018
6.02.2018
15:34
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Sunvil International Sales Ltd.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 6 lutego 2018 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Sunvil International Sales Ltd. z siedzibą w Isleworth (Wielka Brytania) (działającą pod nazwą handlową: „Sunvil Holidays”) zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Transport Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz  z załogą na sezon Lato 2018 - Jesień 2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na jej znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air a jej przedmiot stanowi wzmocnienie bazy operacyjnej Spółki w Wielkiej Brytanii. Umowa, w całości, dotyczy atrakcyjnego dla Enter Air programu handlowego realizowanego z lotniska London Gatwick (LGW). Jednocześnie nawiązanie współpracy ułatwi Spółce w najbliższym czasie dalsze budowanie programu handlowego z lotniska w London Gatwick. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 6.400.000 USD (słownie: sześć milionów czterysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 21.438.720 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) według kursu średniego NBP z dnia 6 lutego 2018 r. wynoszącego 3,3498. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Sunvil International Sales Ltd., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2018
30.01.2018
15:42
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A.(„Emitent”) informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2018 roku:
  1. Jednostkowy i skonsolidowany  raport roczny za 2017 rok - 16 kwietnia 2018 r.
  2. Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 roku - 30 maja 2017 r.
III. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku – 1 października 2018 r. III. Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku -29 listopada 2018 r.   Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2018 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2017 r i II kwartał 2018 r.
więcej
okresowe
14.11.2017
19:10
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2017
22:14
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
14.11.2016
20:25
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej
16.05.2016
21:20
Skonsolidowany raport kwartalny
więcej