Strona korzysta z plików cookie's. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies.
x
menu
Raporty bieżące i okresowe
Raporty
V
9/2017
13.03.2017
12:14
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniach 10 i 13 marca 2017 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia").
Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
8/2017
3.03.2017
14:40
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Travelworld Vacations Ltd
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 marca 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Travelworld Vacations Ltd. z siedzibą w Londynie (działającą pod nazwą handlową: „Olympic Holidays”) zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Jesień 2017, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 listopada 2017 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 14.300.000 USD (słownie: czternaście milionów trzysta tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 58.565.650 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) według kursu średniego NBP z dnia 3 marca 2017 r. wynoszącego 4,0955. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Travelworld Vacations Ltd., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.  
więcej
7/2017
22.02.2017
12:57
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 lutego 2017 r. otrzymał zawiadomienie o transakcji, o której mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienie"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomienia.
więcej
6/2017
9.02.2017
15:40
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z ITAKA HOLDINGS sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2017 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a ITAKA HOLDINGS sp. z o.o. zawarty został Aneks do Umowy Charteru (Air Charter Agreement) z dnia 9 grudnia 2015 r. Aneks dotyczy usług charterowych w sezonie turystycznym Lato 2017 oraz Zima 2017 & Zima 2018 i związany jest z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Aneks”). Umowa Charteru z dnia 9 grudnia 2015 r. została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie, w tym również usług objętych Aneksem. Zawarcie Aneksu zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Aneksu wynosi ok. 49 000 000 USD (słownie: czterdzieści dziewięć milionów dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 197.626.800 zł według kursu średniego NBP z dnia 9 lutego 2017 r. wynoszącego 4,0332. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Aneksu nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Aneksu wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu Aneksu będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa charteru, której postanowienia znajdują zastosowanie do Aneksu, przewiduje kary umowne na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez ITAKA HOLDINGS sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona m.in. od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany.   Aneks nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
5/2017
31.01.2017
13:38
Terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku
Zarząd Spółki Enter Air S.A. informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w 2017 roku:
  1. Raporty kwartalne:
  • skonsolidowany raport za I kwartał 2017 roku - 16 maja 2017 r.
  • skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku -14 listopada 2017 r.
  1. Raport półroczny:
  • skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 15 września 2017 r.
III. Raport roczny:
  • jednostkowy i skonsolidowany  raport roczny za 2016 rok - 21 marca 2017 r.
Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka oświadcza, iż nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał 2016 r i II kwartał 2017 r. Zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I i III kwartał roku obrotowego 2017 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze. Zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową. Podstawa prawna szczegółowa:
  • 103 w zw. z § 101 ust. 2 oraz § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).
więcej
4/2017
31.01.2017
10:41
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 stycznia 2017 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
3/2017
5.01.2017
16:48
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2016 r. otrzymał zawiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR ("Powiadomienia"). Spółka w załączeniu przekazuje treść Powiadomień.
więcej
2/2017
3.01.2017
13:18
Przekazanie do wiadomości publicznej opóźnionej informacji poufnej o zawarciu umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) przekazuje informację poufną o zawarciu umowy przez Enter Air sp. z o.o. z TUI Poland sp. z o.o., której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Zarząd Spółki w dniu 10 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 17 ust. 4 MAR. Treść opóźnionej informacji poufnej: Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2016 roku, pomiędzy spółką zależną Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. a TUI Poland sp. z o.o. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na dużą wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 58.600.000 USD (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 247.708.060 zł według kursu średniego NBP z dnia 3 stycznia 2016 r. wynoszącego 4,2271. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez TUI Poland sp. z o.o., których wysokość jest uzależniona od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej
1/2017
3.01.2017
13:10
Zawarcie umowy przez Enter Air sp. z o.o. z Rainbow Tours S.A.
Zarząd Spółki Enter Air S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 stycznia 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Enter  Air S.A. -  Enter Air sp. z o.o. - a spółką Rainbow Tours S.A. zawarta została Umowa Charteru (Air Charter Agreement) dotycząca sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2017 - Zima 2017/2018, która to umowa jest bezpośrednio związana z działalnością podstawową Enter Air sp. z o.o. jako przewoźnika lotniczego (dalej: „Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 kwietnia 2018 r. i reguluje zasady świadczenia przez Enter Air sp. z o.o. usług lotniczego przewozu osób i bagażu w przedmiotowym okresie. Zawarcie Umowy zostało zakwalifikowane jako informacja poufna ze względu na istotną wartość kontraktu oraz jego znaczenie dla podstawowej działalności Enter Air. Wartość szacunkowa Umowy wynosi ok. 32.800.000 USD (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset tysięcy dolarów amerykańskich), co stanowi równowartość 138.648.880 zł według kursu średniego NBP z dnia 3 stycznia 2017 r. wynoszącego 4,2271. Spółka wyjaśnia, iż łączna wartość świadczeń wynikających z Umowy nie jest możliwa do ustalenia w sposób ścisły, w związku z czym podane wyżej wartości mają charakter szacunkowy, a ostateczna wartość Umowy może różnić się od podanych wyżej szacunków. Na wartość świadczeń wynikających z Umowy wpływa szereg zmiennych, w tym przewidziany w Umowie tryb rezygnacji z poszczególnych lotów oraz zmienne składniki kosztów. Rozliczenia z tytułu przedmiotowej Umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów charterowych. Umowa przewiduje dodatkowe opłaty na rzecz Enter Air sp. z o.o. w przypadku anulowania rejsów przez Rainbow Tours S.A., których wysokość jest uzależniona między innymi od okresu wyprzedzenia, z jakim dany rejs został anulowany. Umowa nie zawiera postanowień nietypowych, które odbiegałyby istotnie od warunków stosowanych przez Enter Air sp. z o.o. w podobnych umowach zawieranych z tour operatorami.
więcej